STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
15.04.2007.

THE NEXT GENERATION

PRVA SEZONA
Novi Enterprise, sa serijskim brojem 1701-D je spreman za isplovljavanje iz svemirskog doka i put u nepoznata prostranstva. Zapovjednik je iskusni kapetan Jean-Luc Picard, a kao prvi ?asnik mu poma?e William Riker. Kao prvi android ikad na toj du?nosti, poru?nik Data je glavni operativni ?asnik, a poru?nik Geordi La Forge pilot (kasnije postaje glavnim strojarom). ?efica osiguranja je poru?nica Tasha Yar, a poma?e joj Klingonac Worf. Glavna brodska lije?nica je doktorica Beverly Crusher, a brodska savjetnica je Deanna Troi. Na svojoj prvoj misiji EnterpriseEnterprise u drugu galaksiju, a Picard Wesleyu Crusheru daje privremeni ?in zastavnika. Enterprise
susre?e svemo?no bi?e zvano Q, koji sudi ?ovje?anstvu, tvrde?i da je ljudska rasa zaostala i primitivna. Picard dokazuje da to nije slu?aj, rije?iv?i misteriju postaje Farpoint. Zbog zaraze koja hara brodom, posada postaje razuzdana, pa doktorica Crusher mora intervenirati - dok jo? mo?e. Bi?e poznato kao Putnik ?alje susre?e jedan ferengijski brod, ?iji kapetan okrivljuje Picarda za smrt svojeg sina. Q prisiljava posadu da igra smrtonosnu igru. Datin "brat", Lore, dolazi na brod i poku?ava ga uni?titi. Wesley odlazi na prijemni ispit za Akademiju Zvjezdane flote, a inspekcija istra?uje Picarda. Izvidni tim se mora bojati za ?ivot na planetu prepunom oru?ja za demonstraciju. Bi?e od crnog ulja ubija Tashu Yar. Picard i Riker sprije?avaju tu?insku zavjeru na najvi?im razinama Zvjezdane flote. Nakon nestanka nekoliko postaja uzdu? romulanske granice, Picard sumnja na Romulance.

DRUGA SEZONA
Doktorica Crusher odlazi u Sanitet Zvjezdane flote, a kao nova glavna lije?nica dolazi dr. Pulaski. Savjetnica Troi zatrudnjuje zbog djelovanja nepoznate energije i ubrzo ra?a dijete. U holodeku, La Forge stvara ra?unalnog protivnika kojeg ni Data ne mo?e pobijediti. Enterprise dolazi do planeta na kojem ?ivi brilijantni znanstvenik, koji prebacuje svoju svijest u Datino tijelo. Kao dio programa razmjene ?asnika, Riker odlazi na klingonski brod. Picard brani Datu u saslu?anju ?iji je cilj odrediti je li Data ?ivo bi?e. Posada Enterprisea na jednom planetu nailazi na hotel Royale, iz jednog knji?evnog djela. Data se dopisuje sa tu?inskom djevojkom iz civilizacije koja nije svjesna postojanja drugih vrsta u svemiru. Q se ?eli priklju?iti posadi Enterprisea, odvodi ih na drugi kraj galaksije gdje im poka?e Borga. Picard i Wesley zajedno odlaze na jednu zvjezdanu bazu - kapetan zbog operacije srca, a mladi? zbog ispita za Akademiju. Kao dio priprema za invaziju Borga, odr?avaju se ratne igre, sve dok ih ne prekinu Ferengiji. Riker je zara?en bole??u koja ?e mu uni?titi ?iv?ani sustav, a dr. Pulaski mora prona?i lijek.

TRECA SEZONA
Vra?a se dr. Crusher umjesto dr. Pulaski; postavlja se pitanje da li dva mala robota za odr?avanje pokazuju znakove svjesnog ?ivota. Ure?aj za kamufla?u na jednom planetu otka?e, pa Riker i Troi moraju uvjeriti civilizaciju na razini bron?anog doba da nisu vidjeli ni?ta. Enterprise je uhva?en u polje energije, pa La Forge, uz pomo? holografske znanstvenice Leah Brahms, mora rije?iti taj problem. La Forge se mora sprijateljiti sa jednim Romulancem kako bi pre?ivio na opasnom planetu. Vrsta zvana Barzanci je otkrila crvoto?inu i ?eli je prodati najboljem ponu?a?u, me?u kojima su i dvojica Ferengija. ?ovjek koji je davno prije prebjegao u Romulansko Carstvo se sad vra?a i tra?i azil. Q tvrdi da ?e ga izbaciti iz Q-kontinuuma i ?eli postati ?lanom posade Enterprisea. Vremenska anomalija mijenja tijek povijesti - Federacija je u dugogodi?njem ratu sa Klingonskim Carstvom, kojeg ?e uskoro izgubiti - mo?e li Picard nekako vratiti tijek povijesti, ne znaju?i za to? Data konstruira ?enskog androida Lal, kojeg Zvjezdana flota ?eli pobli?e prou?iti. Zbog navodne izdaje Carstva koju je po?inio njegov otac, Worf mora izgubiti svoju ?ast. Picard odlazi na odmor na Risu i upoznaje prevaranticu Vash. Datu otima kolekcionar igra?aka. Picard poma?e vulkanskom veleposlaniku Sareku da privremeno prevlada bolest. Borg napada Federaciju kod sustava Wolf 359 i asimilira Picarda.

CETVRTA SEZONA
Posada uspijeva spasiti Picarda, a on, zahvaljuju?i znanju koje je dijelio u kolektivi, zaustavlja uni?tenje Zemlje u zadnjem trenutku. Nakon incidenta, svi nakratko odlaze na odmor na Zemlju. Doktorici Crusher se po?inje pri?injavati da posada broda polako nestaje. Klingonski kancelar moli Picarda da otkrije koji ga je od dva nasljednika otrovao, a Worfova biv?a dru?ica mu dovodi sina. Riker se budi 16 godina u budu?nosti i saznaje da je on kapetan Enterprisea usred delikatnih pregovora sa Romulancima. Wesley Crusher prati kapetana kao dio posljednjeg zadatka prije nego li ode na Akademiju, no njihov ?atl se ru?i. Picard mora sprije?iti kapetana Maxwella koji je krenuo osvetiti se Kardasijancima. Rikera otkriva vrsta kojoj se Picard uskoro namjeravao predstaviti, te im re?i da nisu sami u svemiru. Reginald Barclay nakon kontakta sa tu?inskim ure?ajem postaje sve vi?e i vi?e inteligentan. Q prebacuje posadu Enterprisea u pri?u o Robinu Hoodu. Stara admiralica dolazi na Enterprise kako bi saslu?ala jednog ?lana posade za kojeg se sumnja da odaje tajne Romulanima, no ona po?inje vidjeti izdajnika ?ak i u Picardu. Romulanci otimaju La Forgea i programiraju ga da ubije jednog veleposlanika. Data ulazi u romanti?nu vezu sa jednom ?lanicom posade, no sve nije kako bi trebalo biti u teoriji. Zapo?inje klingonski gra?anski rat oko nasljednika K'mpecovog kancelarskog mjesta.

PETA SEZONA
Federacijska flota uspijeva otkriti da Romulanci poma?u obitelji Duras, pa Gowron postaje novim kancelarom, a rat zavr?ava. Enterprise sure?e Tamarijance, s kojima nikad nije postignuta uspje?na komunikacija, a Picard je zajedno s njihovim kapetanom na povr?ini planeta i moraju se boriti protiv zvijeri. Na brod dolazi Bajorka, zastavnica Ro. Zbog katastrofe na brodu Troi preuzima zapovjedni?tvo, a Worf poma?e u poro?aju djeteta. Picard i Data odlaze na Romul kako bi prona?li Spocka. On poku?ava ujediniti Romulance i Vulkance, no na kraju ispada da je sve jo? jedna romulanska zavjera, ali Spock svejedno ostaje na Romulu. Ispred broda se pojavljuje manji ?atl, ?iji jedini putnik, profesor Rasmussen, tvrdi da je povjesni?ar iz budu?nosti. Dje?ak koji je izgubio roditelje se po?inje pona?ati poput Date. Posada gubi sje?anje o tome tko su, a iz ra?unala saznaju da moraju uni?titi jednu civilizaciju. Energetska bi?a preuzimaju tijela O'Briena, Troi i Date, i poku?avaju prisiliti posadu Enterprisea da im preda svoja tijela. Posada shva?a da se nalazi u vremenskoj petlji na kraju koje Enterprise uvijek eksplodira. Wesley je jedan od krivaca za smrt jednog kadeta na Akademiji. Posada se sprijateljuje sa jednom borgovskom radilicom Ro i La Forge postaju nevidljivi za cijelu posadu i moraju na?i na?in kako ?e im javiti da je brod u opasnosti od romulanske sabota?e. Zbog izboja jedne sonde Picard pro?ivljava ?ivot u davno nestaloj civilizaciji. Posada putuje u San Francisco u 19. stolje?u kako bi otkrila zagonetku Datine glave koja je nedavno prona?ena u gradu i tu?inaca koji kradu ?ivotnu energiju besku?nika u 19. stolje?u.

SESTA SEZONA
Picard nakratko ostaje zaglavljen u pro?losti, a Mark Twain odlazi na Enterprise, no sve se dobro zavr?ava, a Data dobiva svoju glavu nazad. Barclay za vrijeme teleportacije uo?ava ?udna bi?a. Glavni strojar Kirkovog Enterprisea, Scotty, dolazi na Picardov Enterprise. Mlada ?ena pokazuje znakove mo?i sli?nih Q-ovima, a uskoro se i on pojavljuje. Zbog nezgode sa teleporterom, Picard, Guinan, Ro i Keiko O'Brien se materijaliziraju kao djeca i moraju spasiti brod od Ferengija. Picard odlazi na tajni zadatak u kardasijski dio svemira, a umjesto njega na Enterprise dolazi kapetan Jellico, koji nije popularan kod posade. Picarda zarobljuju Kardasijanci, pa ga Jellico vra?a svojim pregovara?kim vje?tinama. Profesor Moriarty, lik kojeg je ra?unalo stvorilo kao dostojnog Datinog protivnika, preuzima kontrolu nad brodom. Troi se budi kao Romulanka na romulanskom brodu i saznaje da joj je zadatak pomo?i u bijegu nekoliko va?nih Romulanaca u Federaciju. Q pokazuje Picardu kakav bi mu ?ivot bio da nije bio proboden kroz srce. Worf pronalazi koloniju Klingonaca koji ?ive zajedno sa Romulancima, a Data pomo?u doktora Bashira sa DS9-a eksperimentira sa svojim snovima. Enterprise se natje?e protiv Romulanaca i Kardasijanaca kako bi do?ao do va?ne arheolo?ke tajne. Posada otkriva jednu kopiju Willa Rikera na napu?tenoj istra?iva?koj postaji. Ve?ina posade Enterprisea odlazi na jedan planet kako bi prona?li grupicu borgovskih radilica.

SEDMA SEZONA
Ispostavlja se da grupu borgovih radilica vodi Lore, koji stavlja Picarda, La Forgea i Troi iza re?etaka, a Enterpriseom zapovijeda doktorica Crusher. Picard je navodno ubijen u baru na jednom planetu, pa posada istra?uje. Otkrivaju da je infiltrirao skupinu koja krade arheolo?ke artefakte, kako bi preuzeli kontrolu nad Vulkanom. Picard i dr. Crusher su zato?eni na planetu i spojeni psihi?kom vezom - otkrivaju da se jedno drugome svi?aju. Worf dolazi sa ma?evala?kog turnira i primje?uje da se stvarnost oko njega mijenja. Admiral Pressman dolazi na Enterprise kako bi prona?li olupinu broda na kojem je Riker slu?io zajedno s njim, no to nije cijela istina. Grupa ni?ih ?asnika provodi dan nadaju?i se promaknu?ima. Zbog cjepiva kojeg je uzeo Reginald Barclay, cijela posada mutira u razne vrste ?ivotinja. Wesley se vra?a sa Putnikom i odlu?uje oti?i u vi?u sferu postojanja. Picardov neprijatelj Ferengi Bok dolazi, tvrde?i da ?e mu ubiti sina - sina za kojeg Picard nije ni znao da ima. Ro dobiva zadatak da u?e me?u Makije i poku?a zaustaviti rat, no uskoro se po?ne predomi?ljati. Q predstavlja zavr?ni test u su?enju ?ovje?anstvu, koje traje ve? sedam godina; Picard izme?u pro?losti, sada?njosti i budu?nosti koordinira tri Enterprisea kako bi zaustavili anomaliju koja ?e izbrisati ljudsku vrstu iz postojanja.


Razdoblje snimanja: Rujan 1987. - Svibanj 1994.

Glavni glumci:
Patrick Stewart - kapetan Jean-Luc Picard
Jonathan Frakes - kapetan fregate William T. Riker
LeVar Burton - poru?nik/kapetan korvete Geordi La Forge
Denise Crosby - poru?nica Tasha Yar 
Michael Dorn - poru?nik Worf
Gates McFadden - dr. Beverly Crusher
Marina Sirtis - savjetnica Deanna Troi
Brent Spiner - kapetan korvete Commander Data/dr. Noonian Soong/Lore
Wil Wheaton - zastavnik Wesley Crusher

Gostujuci glumci:
Colm Meaney - zapovjednik teleportera Miles O'Brien
Whoopi Goldberg - Guinan
Diana Muldaur - dr. Katherine Pulaski 
Patti Yasutake - medicinska sestra Alyssa Ogawa
Michelle Forbes - zastavnica Ro Laren


15.04.2007.

THE ORIGINAL SERIES (TOS)

PRVA SEZONA
Prvi federacijski brod zvan Enterprise, pod zapovjedni?tvom kapetana Jamesa T. Kirka kre?e na petogodi?nju misiju istra?ivanja svemira. Posada se sastoji od prvog ?asnika, polu-Vulkanca Spocka, lije?nika doktora McCoya, glavnog strojara Scotta, navigatora ?ehova, pilota Sulua i komunikacijske ?asnice Uhure. Posada posje?uje profesora Cratera, na ?ijem planetu hara ?udovi?te koje si?e sol iz svojih ?rtava. EnterpriseEnterprise putuje u 20. stolje?e, gdje susre?e ?ovjeka va?nog za Zemljin svemirski program. Sulu promatra primitivnu kulturu nalik Zemljinoj, no dolazi u opasnost pa ga Kirk i Spock moraju spasiti. Enterprise nailazi na kapsulu sa pre?ivjelima iz Eugeni?kih ratova, ?iji vo?a Khan poku?ava preuzeti kontrolu nad brodom. Na planetu na kojem se vodi rat bez kori?tenja oru?ja, Kirk je progla?en jednom od ?rtava i mora umrijeti. Na Organiji, Kirk se sukobljuje sa klingonskim kapetanom Korom. Nadrogirani McCoy slu?ajno odlazi u 1930. godinu na Zemlju, a Kirk mora dopustiti da mlada ?ena umre kako bi povijest ostala netaknuta.

DRUGA SEZONA

Spock dolazi u fazu parenja kad njime vladaju samo emocije, a Kirk se s njime mora boriti na smrt. Enterprise nailazi na gr?kog boga Apolona. Kirk, Uhura, Scotty i McCoy teleporterskom gre?kom odlaze u alternativni svemir. Naprava sudnjeg dana zamalo uni?tava Enterprise. Bi?a iz anti?ke mitologije ubijaju ?lanove posade Enterprisea. Posada nailazi na Zeframa Cochranea, izumitelja warp pogona na Zemlji. Spockov otac Sarek je pretrpio sr?ani udar, a Kirk je proboden no?em, pa Spock mora odlu?iti da li ?e dati krv ocu ili preuzeti zapovjedni?tvo nad brodom. Kirk progoni bi?e koje je ubilo nekoliko njegovih ljudi, a s kojim je imao posla i ranije. Scotty je optu?en za stravi?na ubojstva na jednom planetu. Zamaskirani Klingonac planira ubiti Kirka koriste?i mala dlakava stvorenja - triblove. Enterprise otkriva planet sa dru?tvenim ure?ajem po uzoru na mafiju. Uskoro nailazi i na planet kojim upravljaju nacisti. Super-ra?unalo doktora Daystroma dobiva zapovjedni?tvo nad Enterpriseom, no uskoro nastaju problemi. Nakon izleta u 20. stolje?e, Kirk i Spock tamo susre?u ?ovjeka koji prepoznaje Spocka kao Vulkanca i zna da je Enterprise iz 23. stolje?a - vremenski putnik.
prolazi kroz energetsku barijeru na rubu galaksije, koja poja?ava psihi?ke mo?i kod nekih ?lanova posade. Teleporterski kvar razdvaja Kirka u dvije polovice - dobru i zlu. Poludjeli znanstvenik namjerava nastaniti svemir svojim androidima. Posada nailazi na planet na kojem ?ive samo djeca. Brod nailazi na bi?e zvano Balok koje prijeti da ?e ga uni?titi. Spock otima te?ko hendikepiranog kapetana Pikea i kre?e prema planetu Talos IV; no sve je zapravo iluzija Talosijanaca koji su htjeli dovesti Pikea nazad na svoj planet. Posada Enterprisea je prva koja je osobno vidjela Romulane, koji imaju nevjerojatnu sli?nost sa Vulkancima. McCoy nare?uje odmor cijeloj posadi, koja odlazi na planet ma?te, ?to se uskoro pokazuje opasnim. Kirk se mora boriti protiv ogromnog Gorna kako bi spasio posadu.

TRECA SEZONA
Tu?inci kradu Spockov mozak, a McCoy ima samo 24 sata da ga spasi. Naizgled poludjeli Kirk nare?uje kurs prema Romulanskom Carstvu - dio plana da nabavi primjerak romulanskog ure?aja za skrivanje. Pre?ivjela djeca iz jedne kolonije polako po?inu preuzimati kontrolu nad Enterpriseom. Klingonski brod i Enterprise dolaze u pomo? jednom planetu, i uskoro nastaje tu?njava izme?u dvije posade. McCoy saznaje da je smrtno bolestan, pa razmi?lja o ponudi da oti?e sa Enterprisea. U potrazi za Defiantom, posadu Enterprisea napadaju Tolijanci, zbog ?ijih ure?aja posada polako po?inje izlu?ivati. Kirka otimaju Skalozijanci, vrsta sa mogu?no??u super-brzog kretanja, pa on mora prona?i na?in da se javi Spocku. Posada biva zato?ena unutar umobolnice na jednom planetu. Vo?e prenapu?enog planeta Gideona koriste Kirka kako bi smanjili populaciju, na naju?asniji mogu?i na?in. Energetski oblak uni?tava najve?u elektroni?ku bazu podataka u Federaciji, a svaki poku?aj napada na njega ozlje?uje ?enu koja je telepatski povezana s njim. Grupa hipija otima Enterprise i odlu?uje prona?i planet Eden. U lebde?em gradu Stratosu, Kirk mora poremetiti ravnote?u dru?tva kako bi zavladala jednakost. Ne znaju?i da su se svi stanovnici planeta evakuirali, Kirk prolazi kroz portal i nestaje u 19. stolje?u, a Spock ga poku?a spasiti, no zavr?ava u ledenom dobu. Doktorica Lester preuzima Kirkovo tijelo, iz patolo?ke mr?nje prema njemu i ?elje da postane kapetanicom, a nakon ?to to Spock shvati ga ona uhiti i po?alje na vojni sud.

Razdoblje snimanja: Rujan 1966. - Svibanj 1969.

Glavni glumci:
William Shatner - kapetan James T. Kirk
Leonard Nimoy - kapetan korvete/kapetan fregate Spock
DeForest Kelley - kapetan korvete dr.Leonard H. 'Bones' McCoy
Grace Lee Whitney - yeomanica Janice Rand
James Doohan - kapetan korvete Montgomery 'Scotty' Scott
George Takei - poru?nik Hikaru Sulu
Nichelle Nichols - poru?nica Uhura
Walter Koenig - zastavnik Pavel ?ehov

Gostujuci glumci:
Majel Barrett - medicinska sestra Christine Chapel
John Winston - poru?nik Kyle

 

15.04.2007.

UVOD

Zvjezdane staze (eng. Star Trek) su jedna od najpopularnijih SF serija ikada od ukupno 726 epizoda, deset igranih filmova, desetine video igara, više stotina romana kao i tematskog parka u Las Vegasu . Započete u 60-tim godinama 20. stoljeća, snimane su sve do sada. Gene Rodenbery je idejni tvorac orginalnih Zvjezdanih staza.

Zvjezdane staze promiču idiličnu budućnost, mir i suživot raznih rasa na Zemlji, kao i s raznim vanzemaljskim rasama. U Zvjezdanim stazama Zemljani, s mnogim drugim rasama koje su dostigle stupanj razvoja dovoljan za putovanje nadsvjetlosnom brzinom (tzv. warp pogon), sačinjavaju Ujedinjenu federaciju planeta - organizaciju nalik međuplanetarnim Ujedinjenim narodima.
U fiktivnom svijetu Zvjezdanih staza, čovječanstvo, nakon pronalaska nadsvjetlosnog pogona (Warp pogon), a uz pomoć nauke i naklonjenih vanzemaljaca pobjeđuje bolesti, rasizam, siromaštvo, netoleranciju i ratove na Zemlji; glavni protagonisti Zvjezdanih staza istražuju galaksiju, pronalaze nove svijetove i susreću nove civilizacije, nadajući se, da će raširiti mir i razumjevanje. Star Trek je jedno od najpopularnijih imena u svijetu naučne-fantastike.

Iako u svojoj bazi ima događaje iz stvarne povijesti (npr, Drugi Svjetski rat) spominju se i događaji koji se nisu zbili kao što su Eugenski ratovi iz 1997. (koji se očito nisu vodili). Razlog tome je duga povijest Zvjezdanih staza u kojim je tvorac Roddenberry predviđao neke događaje koje se nisu zbili, ali i uzeo u obzir događaje koji su se zbili prije njegovog stvaranja serije.