STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
16.04.2007.

DEEP SPACE NINE (DS9)

PRVA SEZONA
Godina je 2369. Kardasijanci su upravo zavr?ili vi?edesetljetnu okupaciju Bajora, ostaviv?i u njegovoj orbiti stanicu zvanu Terok Nor, a na Bajoru milijune gladnih biv?ih robova. Na poziv Bajoraca, Federacija ?alje Zvjezdanu flotu u sektor kako bi uspostavila red. Kapetan korvete Benjamin Sisko dolazi zajedno sa sinom Jakeom i preuzima zapovjedni?tvo nad stanicom preimenovanom u Deep Space 9, sa ratobornom Bajorankom Kirom Nerys kao prvom ?asnicom. U ?etnji stanicom, Sisko susre?e Ferengija Quarka, vlasnika bara na Promenadi, te ?udnovatog mjenjolika zvanog Odo, ?efa osiguranja stanice. Po?to su Kardasijanci namjerno demolirali sve sustave na stanici po svom odlasku, potreban je in?enjer-?udotvorac koji ?e ih popraviti - Miles O'Brien, biv?i ?ef teleportera na Enterpriseu-D. Naravno, ni jedna posada nije potpuna bez lije?nika - mladog i neiskusnog, te pomalo iritantnog Juliana Bashira. Sisko odlazi u patrolu obli?njeg podru?ja zajedno sa znanstvenom ?asnicom, poru?nicom Jadziom Dax, sa iskustvom iz nekoliko ?ivota. Slu?ajno nailaze na crvoto?inu koja ih odbacuje u kvadrant Gama, 70 tisu?a svjetlosnih godina od Federacije. Vra?aju se, ali Siska na povratku kontaktiraju bestjelesna bi?a koja ?ive u crvoto?ini - Proroci, bajorske religijske ikone, te ga progla?avaju svojim poslanikom, pa i on sam postaje ikona na Bajoru, iako mu to nije sasvim po volji. Ostatak godine prolazi u bavljenju raznim doga?ajima i problemima - Bajorcima, Ferengijima, nemogu?no??u sporazumijevanja svih ljudi na stanici, Q-om, virusom koji je podijelio posadu, Kardasijancem koji je naizgled kriv za gubitak tisu?a bajorskih ?ivota, i tako dalje.

DRUGA SEZONA
Po?etkom idu?e godine se javlja bajorska skupina zvana Krug, ?iji je cilj o?istiti Bajor od svih stranaca, no koja ne zna da im oru?je dobavljaju Kardasijanci. Jedini adut u Siskovom rukavu je bajorski sve?enik, odnosno "vedek" Bareil. Quark skoro gubi ?ivot zbog potrage za popisom Bajoraca koji su sura?ivali sa Kardasijancima. Odo susre?e jo? jednog pripadnika svoje vrste, o kojoj ni?ta ne zna. Bashir i O'Brien jedva izbjegavaju smrt na zadatku uni?tenja smrtonosnog oru?ja u kvadrantu Gama, samo zato jer znaju za to oru?je. Jadzia Dax, zajedno sa legendarnim klingonskim ratnicima Korom, Kangom i Kolothom odlazi u krvnu osvetu. Javljaju se Makiji - organizacija koja se protivi kardasijskoj kolonizaciji federacijskih planeta uz granicu, i koja je spremna u?initi sve kako bi obranila svoje interese. Kira i Bashir slu?ajno posje?uju alternativni svemir. Prevrtljiva 0vedek Winn postaje novom Kai, vjerskom vo?om Bajora. O'Brien dobiva uvid iz prve ruke o tome kako je biti optu?enikom na kardasijskom sudu. Sisko susre?e neumoljive ratnike Dominija, zvane Jem'Hadari.

TRECA SEZONA
Shvativ?i da u slu?aju okr?aja sa Dominijem stanica ne bi imala ?anse, Sisko nabavlja istoimeni brod klase Defiant - malen, ali jak, prvotno namijenjen za borbu protiv Borga. U zamjenu za podatke o Dominiju, Romulani ugra?uju ure?aj za skrivanje na njega. Sisko, Odo i nekolicina ostalih odlazi na planet Osniva?a, vrste koja vlada Dominijem, gdje ih podvrgavaju simulaciji pona?anja, a Odo saznaje da pripada njihovoj vrsti, no ipak odlu?uje vratiti se na DS9, a stanica dobiva jo? jednog ?efa osiguranja, Eddingtona. Quark sasvim slu?ajno postaje glavom jedne klingonske ku?e. Rutinska inspekcija sustava za obradu ruda?e pokre?e automatski obrambeni sustav stanice, kojeg ni njezin biv?i zapovjednik, gul Dukat, ne mo?e zaustaviti. Thomas Riker otima Defianta. Sisko i Bashir se vra?aju u 21. stolje?e gdje su prisiljeni odigrati va?nu ulogu u povijesnim doga?ajima. Ferengijski veliki Nagus postaje dobro?initelj nakon malog razgovora sa Prorocima. Sisko posje?uje alternativni svemir. Garak, biv?i kardasijski tajni agent, zajedno sa svojim suradnicima i Romulanima kre?e u ofenzivu na mati?ni planet Osniva?a, sa ciljem njihova uni?tenja. Sisko je promoviran u ?in kapetana, no izbija kriza na Defiantu - mjenjolik je unio naredbu za uni?tenje jednog planeta i zaklju?ao ra?unalo.

CETVRTA SEZONA
Zbog dominijske prijetnje, Klingonci poja?avaju nadzor svojih podru?ja i pripremaju napad na Kardasiju zbog sumnje da tamo?nje politi?ke promjene uzrokuju Osniva?i, pa Sisko intervenira i spa?ava ?lanove kardasijske vlade, na ?to Klingonci odgovaraju zahla?enjem odnosa sa Federacijom. Kapetan korvete Worf dolazi sa Enterprisea kako bi pomogao u snala?enju sa Klingoncima. O'Brien i Bashir nailaze na grupu Jem'Hadara koji nisu ovisni o ketracel-bijelome. Kira i Dukat pronalaze njegovu vanbra?nu polu-bajorsku k?er. Quark, Rom i Nog se ru?e kod Roswella na Zemlji 1947. godine. Kor, Worf i Dax pronalaze Kahlessov ma?. Na Zemlji dolazi do poku?aja vojnog udara. Gul Dukat gubi svoje mjesto u vojnom vrhu i u klingonskom brodu po?inje borbu protiv Klingonaca. Worfov brat Kurn dolazi na DS9 kako bi ga brat ubio. Odo brani Worfa za vrijeme sudskog procesa kojim se poku?ava dokazati da je uni?tio klingonski civilni brod. Jake Sisko posje?uje alternativni svemir. Ispostavlja se da Siskova ljubavnica Kasidy Yates sura?uje sa Makijima, te da je jedan od njihovih vo?a ?ef osiguranja DS9-a Eddington. Bashir pronalazi lijek za smrtonosnu bolest na jednom planetu u kvadrantu Gama. Zbog bolesti, Odo putuje na mati?ni planet Osniva?a, gdje ga ka?njavaju za ubojstvo ?lana vlastite vrste tako da mu oduzmu sposobnost metamorfoze. Saznaje da je Gowrona zamijenio jedan mjenjolik.

PETA SEZONA
Sisko, Worf, Odo i O'Brien maskirani u Klingonce odlaze na jednu klingonsku ceremoniju, na kojoj namjeravaju dokazati da je Gowron mjenjolik - u suprotnom ?e do?i do rata sa Federacijom. No, ispada da je mjenjolik bio general Martok. Posada DS9-a uspijeva do?i do jednog sru?enog dominijskog broda. Worf poma?e Quarku osvojiti jednu Klingonku, dok se on sam zaljubljuje u Dax. Defiant se vra?a u pro?lost, na Kirkov Enterprise, kako bi sprije?ili njegovo ubojstvo. Odo, Sisko, Dax i Garak se zbog anomalije pojavljuju na Terok Noru za vrijeme kardasijske okupacije, optu?eni za poku?aj ubojstva gula Dukata. Patrolni brod sa Quarkom i Odom se ru?i na napu?tenom planetu, te su prisiljeni sura?ivati kako bi pre?ivjeli. Sisko napokon ulazi u trag Eddingtonu i ucjenom ga uspijeva uhititi. Worf i Garak kre?u u kvadrant Gama za navodnom porukom Enabrana Taina - hvataju ih Jem'Hadari i odvode u zatvor, gdje susre?u Taina, pravog Martoka i doktora Bashira. Dominijska flota kroz crvoto?inu prolazi kraj DS9-a, gdje Dukat objavljuje da je Kardasija postala saveznik Dominija. Otkriva se da je dr. Bashir geneti?ki pobolj?an u djetinjstvu. Quark postaje trgovac oru?jem na veliko, no uskoro mu se javlja savjest. Dax, Kira, Odo i ostali nailaze na planet na kojem zbog energetske anomalije ?ive njihove starije verzije. Sisko uz Eddingtonovu pomo? kre?e zaustaviti makijske bombe koje su na putu do Kardasije, no kasnije saznaje da one ne postoje. Grupa pod vodstvom O'Briena odlazi na Empok Nor kako bi uzela dijelove potrebne za DS9 i susre?e grupicu pomahnitalih Kardasijanaca spremnih da ih sve pobiju. Kako bi zaustavio budu?e dominijske flote, Sisko postavlja minsko polje pred crvoto?inu, a Bajor potpisuje pakt o nenapadanju sa Dominijem. Posada Zvjezdane flote odlazi sa DS9-a - po?eo je Dominijski rat.

SESTA SEZONA
Federacija je pretrpila velike gubitke nakon samo tri mjeseca rata. Sisko i posada dobivaju zadatak da sa uhva?enim dominijskim brodom uni?te tvornicu ketracel-bijeloga duboko u kardasijskom prostoru. Nakon uspje?no obavljenog zadatka, ru?e se sa brodom na planet u jednoj maglici, ali skupa sa jednim drugim brodom punim Jem'Hadara. Kiri je sve te?e i te?e biti neutralna na Terok Noru. Worfov sin Alexander dolazi na Martokov brod, a Kira se ne ?eli sva?ati sa Dukatom samo zbog njegove k?eri, njezine prijateljce Ziyal. Na stanicu dolazi ?enski mjenjolik, pa je Odo njome zaokupljen danima. Sisko smi?lja plan za preuzimanje stanice, a Rom je uhva?en zbog sabota?e. Federacijsko-klingonska flota kre?e prema DS9-u kako bi sprije?ili uni?tenje minskog polja, no samo Defiant se uspijeva probiti i u?i u crvoto?inu, u kojoj Proroci uni?tavaju cijelu dominijsku flotu koja je krenula iz kvadranta Gama. U panici i bijegu sa stanice, Dukatov pomo?nik Damar ubija njegovu k?er. Federacijska posada se vra?a na DS9, uz veselje stanovnika stanice i Bajora. Worf i Dax se vjen?aju. Kira posje?uje alternativni svemir. Grupa Ferengija odlazi na Empok Nor zamijeniti jednog Vortu za Quarkovu majku. Brod sa Siskom i Dukatom se ru?i na napu?tenom planetu, pa poludjeli Dukat uspijeva oteti brod i pobje?i. O'Brien odlazi na tajnu misiju sa Orionskom mafijom. Dax je te?ko ranjena na jednom zadatku sa Worfom, pa on odlu?uje spasiti nju umjesto kardasijskog dou?nika koji bi doveo prevagu u ratu. Tajna organizacija poznata kao Odjel 31 poku?ava unova?iti Bashira. Sisko, uz pomo? Garaka, na prijevaru uklju?uje Romulance u rat protiv Dominija. Odo izjavljuje svoju ljubav prema Kiri. Sisko se sprema krenuti u ofenzivu, a Dukat, koji je postao izaslanikom Pah-utvara, dolazi na stanicu i ubija Jadziu Dax, te zatvara crvoto?inu.

SEDMA SEZONA
Sisko odlazi ku?i na Zemlju, a posje?uje ga Ezri Dax, djevojka koja je postala novim Daxovim doma?inom. Njih dvje, zajedno sa Siskovim ocem i sinom odlaze tra?iti orb Izaslanika, kojim ?e ponovo otvoriti crvoto?inu. Romulani kao dio novog savezni?tva donose vojnu opremu na Bajorove mjesece, no Kira ih sprije?ava pomo?u blokade. Worf, sa najbli?im prijateljima sa stanice, odlazi na zadatak u Jadzijinu ?ast. Ezri se mora uklopiti u posadu DS9-a, ?to nije lak zadatak. Weyoun odlu?uje prije?i na stranu Federacije kako bi im pomogao. Stari i senilni Kor ponovo dolazi na stanicu, tra?e?i zapovjedni?tvo nad jednim brodom. Sisko i ostali dolaze kao pomo? na planet AR-558, na kojem se nalazi va?an dominijski komunikacijski objekt. Dukat postaje vo?om nove religije koja ?tuje Pah-utvare, no uskoro shva?aju da je prevarant. Nog gubi nogu, a holografski pjeva? Vic Fontain mu poma?e u oporavku. Quark i Rom odlaze spasiti Velikog Nagusa u alternativni svemir. Ezri vodi istragu o ubojici na DS9-u. Bashir odlazi na medicinsku konferenciju na Romulus, gdje, i ne znaju?i, poma?e postaviti operativca Odjela 31 u romulansku vladu. Worfa i Ezri hvata patrola Breeena, vrste koja se uklju?ila u rat na strani Dominija. Dukat, koji je promijenio svoj izgled tako da izgleda kao Bajorac, po?inje sura?ivati sa Kai Winn. Worf i Dax se vra?aju iz zato?eni?tva, sa saznanjem da Damar, novi vo?a Kardasijanaca, nije zadovoljan sa Dominijskom politikom. Dukat uvjerava Kai Winn da je potrebno osloboditi Pah-utvare iz Vatrenih pe?ina na Bajoru. Kira, Odo i Garak odlaze na Kardasiju kako bi pomogli Damaru u teroristi?koj borbi protiv Dominija. O'Brien i Bashir ulaze u Sloanov um kako bi prona?li lijek za smrtonosnu bolest koja ubija Oda i ostale mjenjolike. Bashir i Ezri provode no? zajedno prije velike invazije na Kardasiju. Federacijsko-klingonsko-romulanska flota kre?e prema Kardasiji. Zbog Damara i njegovih terorista Weyoun nare?uje uni?tenje jednog grada na Kardasiji. Kao odgovor na to, kardasijski brodovi staju na stranu Federacije. Odo uspijeva uvjeriti vo?u Osniva?a da su namjere Federacije ?asne. Rat zavr?ava. Sisko se sukobljuje sa Dukatom u Vatrenim pe?inama i postaje jednim od Proroka, dok Dukat umire. Pukovnica Kira postaje novom zapovjednicom Deep Space Ninea.

Razdoblje snimanja:  Sije?anj 1993. - Svibanj 1999.

Glavni glumci:
Avery Brooks - kapetan fregate/kapetan Benjamin Sisko
Rene Auberjonois - redarstvenik Odo
Nicole de Boer - zastavica/mla?a poru?nica Ezri Dax
Michael Dorn - kapetan korvete Worf
Terry Farrell - poru?nica/kapetanica korvete Jadzia Dax
Cirroc Lofton - Jake Sisko
Colm Meaney - operativni ?asnik, "?ef", Miles O'Brien
Armin Shimerman - Quark
Alexander Siddig - mal?i poru?nik/poru?nik dr. Julian Bashir
Nana Visitor - bojnica/pukovnica Kira Nerys

Gostujuci glumci:
Mark Allen Shepherd - Morn
Aron Eisenberg - Nog
Andrew Robinson - Garak
Marc Alaimo - Gul Dukat 
Jeffrey Combs - Weyoun/Brunt
Max Grodénchik - Rom
Wallace Shawn - Grand Nagus Zek
Philip Anglim - Vedek Bareil Antos 
Rosalind Chao - Keiko O'Brien
Louise Fletcher - Vedek/kai Winn Adami
Penny Johnson - kapetanica Kasidy Yates
Salome Jens - ?ena Mjenjolik
J.G. Hertzler - general Martok
Casey Biggs - Damar