STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
16.04.2007.

ENTERPRISE

PRVA SEZONA
Nakon desetlje?a zadr?avanja od strane Vulkanaca, prvi Zemljn me?uzvjezdani brod, Enterprise, kre?e na zadatak istra?ivanja svemira. Kapetan Jonathan Archer i posada - koja se sastoji od prve ?asnice, Vulkanke T'Pol koja otvoreno pokazuje neslaganje sa ljudima, in?enjera Charlesa 'Tripa' Tuckera, ?efa osiguranja Malcolma Reeda, brodskog lije?nika Phloxa, jezi?ne stru?njakinje Hoshi Sato i kormilara Travisa Mayweathera - kre?e prema klingonskom mati?nom planetu, kako bi odvela jednog Klingonca kojeg tra?e Sulibani, jedna od frakcija u vremenskom hladnom ratu. Uspijevaju ga dovesti na Kronos, no sve nije ni pribli?no gotovo. Posada odlazi na svoju prvu misiju na planet, gdje uskoro svi po?inju halucinirati, te upotrijebe teleporter po prvi puta. Trip ostaje trudan nakon posjeta tu?inskom brodu. Archer otkriva Andorijancima da ih Vulkanci promatraju, koriste?i samostan P'Jem kao krinku. Enterprise poma?e teretnjaku da se obrani od Nausikanaca. Archer mora zaustaviti Sulibana Silika u petljanju po tijeku povijesti. Phlox mora jednoj od dviju rasa na planetu re?i da ?e ih evolucija pregaziti. Archer spa?ava svoje ljude sa klingonskog broda pomo?u jedne Klingonke. Enterprise ulazi usred sukoba dvaju frakcija na planetu, od kojih jednoj poma?u Vulkanci, a drugoj Andorijanci. Trip i Reed dolaze blizu smrti u jednoj od kapsula. Ferengiji onesvije??uju posadu i po?inju krasti opremu sa broda, a Trip ih mora sam zaustaviti. Archer saznaje da nisu svi Sulibani u?esnici vremenskog hladnog rata, te im poma?e u bijegu iz zatvorskog logora. T'Pol se razo?arava nakon ?to sazna da je jedna vulkanska ambasadorica, njezin uzor iz djetinjstva, izgubila svoj posao zbog prijevare. Posada odlazi na odmor na Risu. Enterprise je naizgled kriv za uni?tenje jedne rudarske kolonije, pa je prisiljen vratiti se na Zemlju, a Archer putuje u daleku budu?nost, koja je u me?uvremenu promijenjena.

DRUGA SEZONA
Ostatak posade dokazuje da su Sulibani podmetnuli eksploziju, a Archer se uspijeva vratiti u svoje vrijeme i popraviti povijest. T'Pol pri?a o svojoj baki koja je do?la ?ivjeti na Zemlju u 20. stolje?u. Enterprise nailazi na minsko polje nepoznate rase poznate kao Romulani. Zbog te?kih o?te?enja dolazi do automatizirane servisne stanice koja nudi popravke po ?udno niskim cijenama. T'Pol dobiva zadatak od vulkanskog Sredi?njeg sto?era da uhvati bjegunca kojeg nije uspjela uhvatiti pred nekoliko godina. Archer i Reed ostavljaju komunikator na jednom primitivnom planetu, pa se moraju vratiti po njega, ?to nije lagan zadatak. Hoshi se po prvi put teleportira i shvati da polako nestaje. Cijela posada se mora sakriti unutar ku?i?ta warp motora kako bi pre?ivjela oluju. Trip zajedno sa neprijateljski nastrojenim tu?incem mora sura?ivati kako bi uspio dozvati Enterprise da ih spasi. Mala grupa andorijskih vojnika ?eli omesti mirovne pregovore sa Vulkancima, a Archer i T'Pol moraju ?uvati vulkanskog veleposlanika. Enterprise nailazi na malu letjelicu u kojoj nalaze jedan ljudski le?, a problemi nastaju kad Sulibani i Tolijanci odlu?e da bi letjelica trebala pripasti njima. Archer je osu?en na jednom klingonskom sudu i poslan u zatvor Rura Penthe. Na Arktiku su otkriveni ostaci sfernog broda, a uskoro nestaju istra?iva?i koji su ga otkrili. Ksindiji napadaju Zemlju, uz nekoliko milijuna ?rtava.

TRECA SEZONA
Nakon nekoliko tjedana tra?enja po Delfskom prostranstvu, EnterpriseEnterprise napokon dolazi do postrojenja u kojem se proizvodi jedna komponenta ksindijskog super-oru?ja koje bi trebalo uni?titi Zemlju, a Archer saznaje da lokalni znanstvenici ne znaju ni?ta o tome. Phlox stvara Tripovu kopiju iz koje ?e uzeti dio mozga kako bi spasio pravog Tripa, no kopija zato mora umrijeti. Archer i T'Pol odlaze u rano 21. stolje?e kako bi sprije?ili ksindije da biolo?kim oru?jem ubiju stanovni?tvo Zemlje. Shran poma?e Archeru da do?e do mjesta testiranja prototipa oru?ja, no on ima skrivene motive. Archer na prijevaru saznaje od glavnog konstruktora oru?ja gdje se ono gradi. Enterprise dolazi do planeta na kojem se gradi oru?je, pa Archer odlu?uje osobno uni?titi ga, ali mu Daniels govori da na miran na?in mora sprije?iti Ksindije i dokazati im da njima manipuliraju druge frakcije u vremenskom hladnom ratu. Enterprise je te?ko o?te?en u borbi sa ksindijskim brodovima. T'Pol priznaje Phloxu za?to se u zadnje vrijeme ?udno pona?ala, a vije?e Ksindija se po?inje me?usobno sva?ati. Archer dolazi pred vije?e i obja?njava im sve, a manipulatori govore dvjema najratobornijim podvrstama ksindija da ukradu oru?je i krenu prema Zemlji. Posada Enterprisea, uz pomo? prijateljskih ksindijskih podvrsta zaustavlja super-oru?je, a Archer je ba?en u Zemljinu pro?lost.
uspijeva do?i do jednog ksindijskog rudara, no Archer i Trip ulaze u zamku. Na jednoj tr?nici, tra?e?i trelij-D koji ?e im pomo?i da oklope brod, nailaze na lijepu robinju Rajiin, koja je zapravo ksindjiski ?pijun. Archer, T'Pol i Reed odlaze na vulkanski brod izgubljen u Prostranstvu, i nailaze na posadu poludjelih Vulkanaca, a uskoro i sama T'Pol po?inje gubiti razum.

CETVRTA SEZONA
Archer se budi u nacisti?koj bolnici za vrijeme Drugog svjetskog rata, no pro?lost je promijenjena jer su tu?inci vo?e nacisti?ke Njema?ke. Silik daje svoj ?ivot kako bi pomogao Archeru i zavr?io vremenski hladni rat. Posada Enterprisea se nakon napornih godinu dana u Prostranstvu vra?a ku?i. Doktor Arik Soong, osu?eni kriminalac, je doveden na Enterprise kako bi pomogao prona?i genetski pobolj?ane ljude. Oni ga osloba?aju i odlu?uju izgraditi vojsku nadljudi. Soong shva?a da tako ne?to nije u redu, pa se oni okre?u protiv njega i odlu?uju zapo?eti rat izme?u Zemlje i Klingonskog Carstva, ?to posada Enterprisea sprije?ava u zadnji tren. Eksplozija bombe u Zemljinom veleposlanstvu na Vulkanu ukazuje na Siranite, revolucionarnu grupu koja prati Surakova u?enja, pa Archer i T'Pol kre?u u vulkansku pustinju kako bi ih na?li. No, u igri je puno vi?e toga nego ?to se ?ini na prvi pogled. Saznaju da je postavljanje bombe organizirao vulkanski premijer kako bi se rije?io Siranita, no T'Pol i Archer donose artefakt poznat kao Kir'Shara i dokazuju premijerovu krivnju. Izumitelj teleportera dolazi na Enterprise kako bi, naizgled, jo? pobolj?ao taj sustav. Andorijski brodovi napadaju Telaritske i ?ini se da je novi rat na pomolu. No, posada Enterprisea otkriva da je posrijedi brod-dron koji mo?e poprimati izgled bilo kojeg broda. Archer uspijeva dokazati da je to romulanski brod i zaustaviti sukobe izme?u dva naroda. Phlox je otet i odveden u klingonski istra?iva?ki institut kako bi zaustavio bolest koja ubija milijune Klingonaca, a koja je povezana sa radom doktora Soonga. Ksenofobi?na frakcija na Zemlji prijeti da ?e uni?titi sjedi?te Zvjezdane flote ako svi tu?inci odmah ne napuste planet, a posada Enterprisea ih zaustavlja. ?est godina kasnije, Enterprise odlazi u mirovinu, a Archer se sprema odr?ati govor na sjednici na kojoj je osnovana Federacija.

Razdoblje snimanja: Rujan 2001. - Svibanj 2005.

Glavni glumci:
Scott Bakula - kapetan Jonathan Archer
John Billingsley - dr. Phlox
Jolene Blalock - potkapetanica T'Pol
Dominic Keating - poru?nik Malcolm Reed
Anthony Montgomery - zastavnik Travis Mayweather
Linda Park - zastavnica Hoshi Sato
Connor Trinneer - kapetan korvete Charles 'Trip' Tucker III

Gostujuci glumci:
Vaughn Armstrong - admiral Maxwell Forrest
Gary Graham - vulkanski veleposlanik Soval
Jeffrey Combs - kapetan Shran 
Randy Oglesby - Degra
Scott MacDonald - Dolim
Matt Winston - temporalni agent Daniels
John Fleck – Silik