STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
12.08.2007.

Povelja Ujedinjene Federacije Planeta (I dio)

Mi razumna bića Ujedinjene Federacije Planeta odlučni:

Da spasimo buduće naraštaje od užasa unutargalaktičkog rata koji je nanio neviđeni užas i patnje našim planetima i društvima.

Da ponovo potvrdimo vjeru u temeljna prava svih razumnih bića u dostojanstvo i vrijednost osoba svih bića, jednaka prava muškaraca i žena i jednaka prava svih planetarnih sustava, malih i velikih.

Da stvorimo uvjete potrebne za održavanje pravde i poštivanja obveze koje potiču iz sporazuma i drugih izvora međuplanetarnog prava.

Da potičemo društveni napredak i poboljšanje društvenih prilika u pravoj slobodi.

I u tu svrhu potičemo blagonaklonost, snošljivost i zajednički život u miru kao dobri susjedi

Da ujedinimo svoje snage u za odrÂ?avanje unutar-galakti?¨kog mira i sigurnosti

Da osiguramo da ??e se oruÂ?ane snage bez iznimke koristiti samo za obranu op??ih interesa

Da upotrijebimo unutar-galakti?¨ke mehanizme za unapre?°enja ekonomskih i socijalnih prilika svih razumnih bi??a

Odlu?¨ili smo da udruÂ?imo svoje napore za ostvarenje tih ciljeva

U skladu sa time su se predstavnici svih vrsta okupili na planetu Babel i pokazali svoje punomo??i u valjanom i propisnom obliku, prihvatile ovu Povelju Ujedinjenih planeta i time osnivaju me?°uplanetarni savez pod imenom Federacija Ujedinjenih Planeta.

Glava I.

CILJEVI I NAČELA

Član 1.

Ciljevi Federacije Ujedinjenih planeta su:
1. OdrÂ?avati me?°uplanetarni mir i sigurnosti i dogovorno istraÂ?ivati neistraÂ?ena prostranstva i u tu svrhu: poduzimati djelotvorne kolektivne mjere radi spre?¨avanja i otklanjanja prijetnja miru i radi suzbijanja ?¨ina agresije ili drugih naruÂ?enja mira i ostvarivati mirnim sredstvima i u skladu s na?¨elima pravde i unutar-galakti?¨kog prava ure?°enje ili rjeÂ?enje me?°uplanetarnih sporova ili situacija koje bi mogli dovesti do naruÂ?enja mira;
2. Razvijati prijateljske odnose me?°u planetima, utemeljene na poÂ?tovanju na?¨ela ravnopravnosti i samoodre?°enja razumnih bi??a, i poduzimati druge prikladne mjere za u?¨vrÂ???enje univerzalnog mira;
3. Ostvarivati me?°uplanetarnu suradnju rjeÂ?avanjem me?°uplanetarnih i unutar-galakti?¨kih problema ekonomske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode te razvijanjem i poticanjem poÂ?tovanja prava ?¨ovjeka i temeljnih sloboda za sve bez razlike s obzirom na kulturu, spol, vrstu ili religijsko uvjerenje
4. SluÂ?iti kao srediÂ?te za uskla?°ivanje djelovanja vrsta na postizavanju tih zajedni?¨kih ciljeva.

Član 2.

U ostvarivanju navedenih ciljeva Federacija i njeni ?¨lanovi djeluju u skladu s ovim na?¨elima:
1. Federacija se temelji na na?¨elu suverene jednakosti svih svojih ?¨lanova.
2. Da bi se svim ?¨lanovima osigurala prava i blagodati koje proistje?¨u iz ?¨lanstva; ?¨lanovi moraju u dobroj vjeri ispunjavati obveze koje su preuzeli u skladu s ovom Poveljom.
3. ??lanovi rjeÂ?avaju svoje me?°uplanetarne sporove mirnim sredstvima na takav na?¨in da ne ugroze unutar-galakti?¨ki mir, sigurnost i pravdu.
4. ??lanovi se u svojim me?°uplanetarnim odnosima suzdrÂ?avaju od prijetnje silom ili upotrebe sile koje su uperene protiv teritorijalne cjelovitosti ili politi?¨ke nezavisnosti bilo koje vrste ili su na bilo koji na?¨in nespojive s ciljevima Ujedinjene Federacije planeta.
5. ??lanovi daju Federaciji punu pomo?? u svakoj akciji koju ona poduzima u skladu s ovom Poveljom suzdrÂ?avaju se od pomaganja planetu protiv koje Federacija poduzima preventivnu ili prisilnu akciju.
6. Federacija osigurava da vrste koje nisu ?¨lanice Federacije postupaju u skladu s ovim na?¨elima koliko je to potrebno za odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.
7. NiÂ?ta u ovoj Povelji ne ovlaÂ???uje Federaciju da se mijeÂ?aju u poslove koji po svojoj biti spadaju u unutraÂ?nju nadleÂ?nost pojedine Vrste niti ne obvezuje ?¨lanice da takve poslove podnose na rjeÂ?avanje prema ?¨lancima ove Povelje; to na?¨elo me?°utim ne dira u primjenu prisilnih mjera na temelju Glave VII Povelje.

Glava II.

ČLANSTVO

Član 3.

Iskonske ?¨lanice Ujedinjene Federacije Planeta su one ?¨lanice koje su sudjelovale na me?°uplanetarnoj konferenciji na planetu Babel ili su prije toga potpisale deklaraciju Ujedinjene Federacije Planeta zvjezdanog nadnevka 0963 i potpisale ovu Povelju Federacije te ju ratificirale u skladu sa ?¨lankom 110.

Član 4.

1. ??lanstvo u Ujedinjenoj Federaciji je otvoreno za sve ostale miroljubive vrste koje prihvate obveze sadrÂ?ane u ?¨lancima ove Povelje i koje su po ocjeni Federacije sposobne i voljne izvrÂ?avati te obveze.
2. Svaka se takva vrsta prima u ?¨lanstvo Federacije odlukom Op??e skupÂ?tine na preporuku Vije??a Federacije.

Član 5.

Op??a skupÂ?tina moÂ?e na preporuku vije??a Federacije suspendirati vrÂ?enje ?¨lanskih prava i povlastica ?¨lanici Federacije protiv kojega je vije??e Federacije poduzelo preventivnu ili prisilnu akciju. Vije??e Federacije moÂ?e uspostaviti vrÂ?enje tih prava i povlastica.

Član 6.

Op??a skupÂ?tina moÂ?e na preporuku vije??a Federacije isklju?¨iti iz Federacije neku ?¨lanicu Federacije koji uporno krÂ?i na?¨ela sadrÂ?ana u ovoj Povelji.

Glava III.

ORGANI

Član 7.

1. Kao glavni organi Ujedinjene Federacije Planeta ustanovljuju se Op??a skupÂ?tina, Vije??e Federacije, Ekonomsko i socijalno vije??e, Starateljsko vije??e, Me?°uplanetarni sud i TajniÂ?tvo
2. U skladu s ovom Poveljom mogu se ustanoviti pomo??ni organi za koje se ukaÂ?e potreba.

Član 8.

Ujedinjena Federacija Planeta ne stavljaju nikakva ograni?¨enja glede prava muÂ?karaca i Â?ena da sudjeluju u bilo kojem svojstvu i pod jednakim uvjetima u njihovim glavnim i pomo??nim organima.

Glava IV.
OPĆA SKUPŠTINA

Sastav

Član 9.

Op??a skupÂ?tina sastoji se od svih ?¨lanica Ujedinjene Federacije Planeta.
Svaki ??lan ima u Op??oj skupÂ?tini najviÂ?e pet predstavnika.

Funkcije i ovlasti

Član 10.

Op??a skupÂ?tina moÂ?e raspravljati o svim pitanjima i predmetima koji ulaze u okvir ?¨lanaka ovoga Ustava ili se odnose na ovlasti i funkcije bilo kojeg organa predvi?°enog Poveljom i moÂ?e o tim pitanjima i predmetima davati preporuke ?¨lanicama Ujedinjene Federacije Planeta ili Vije??u Federacije ili ?¨lanicama Ujedinjene Federacije Planeta i Vije??u Federacije uz izuzetak predvi?°en u ??lanku 12.

Član 11.

1. Op??a skupÂ?tina moÂ?e razmatrati op??a na?¨ela suradnje u odrÂ?avanju me?°uplanetarnog mira i sigurnosti, uklju?¨uju??i na?¨ela o razoruÂ?anju i reguliranju oruÂ?anja te moÂ?e glede tih na?¨ela davati preporuke ?¨lanicama ili Vije??u Federacije ili i ?¨lanicama i Vije??u Federacije.
2. Op??a skupÂ?tina moÂ?e raspravljati o svim pitanjima koja se odnose na odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti, a koja pred nju iznese bilo koja ?¨lanica Federacije ili Vije??e Federacije ili u skladu s ??lankom 35, stavak 2, Vrsta koja nije ?¨lanica Ujedinjenih Federacije Planeta i moÂ?e uz izuzetak predvi?°en u ??lanku 12, glede svih takvih pitanja davati preporuke planetu ili planetima kojih se to ti?¨e ili Vije??u Federacije ili i planetima i Vije??u Federacije. Svako takvo pitanje koje iziskuje akciju Op??a skupÂ?tina upu??uje Vije??u Federacije prije ili poslije rasprave.
3. Op??a skupÂ?tina moÂ?e upozoriti Vije??e Federacije na situacije za koje se ?¨ini da bi mogle ugroziti me?°uplanetarni mir i sigurnost.
4. Ovlasti Op??e skupÂ?tine izloÂ?ene u ovom ?¨lanku ne ograni?¨avaju op??e vaÂ?enje ?¨lanka 10.

Član 12.

1. Dok Vije??e Federacije glede nekog spora ili situacije obavlja funkcije koje su mu dodijeljene Poveljom; Op??a skupÂ?tina ne moÂ?e davati nikakve preporuke glede toga spora ili situacije ako to Vije??e Federacije ne traÂ?i.
2. Glavni tajnik uz pristanak Vije??a Federacije priop??uje Op??oj skupÂ?tini na svakom zasjedanju predmete koji se odnose na odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti, a kojima se bavi Vije??e Federacije; isto tako priop??uje Op??oj skupÂ?tini ili ?¨lanicama Federacije ako Op??a skupÂ?tina ne zasjeda ?¨im se Vije??e Federacije prestane baviti tim predmetima.

Član 13.

1. Op??a skupÂ?tina poti?¨e prou?¨avanje i daje preporuke u svrhu:
A. unapre?°ivanja me?°uplanetarne suradnje na politi?¨kom polju i poticanju progresivnog razvoja me?°uplanetarnog prava i njegove kodifikacije;
B. unapre?°ivanja me?°uplanetarne suradnje na ekonomskom, socijalnom, kulturnom, prosvjetnom i zdravstvenom polju i pomaganja ostvarenja prava svih Â?ivih bi??a i temeljnih sloboda za sve bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed.
2. Ostale odgovornosti funkcije i ovlasti Op??e skupÂ?tine glede predmeta spomenutih naprijed u stavku B. izloÂ?ene su u glavama IX. i X.

Član 14.

Uz rezervu odredaba ??lanka 12, Op??a skupÂ?tina moÂ?e preporu?¨iti mjere za mirno ure?°enje svake situacije bez obzira na njeno porijeklo za koju drÂ?i da bi mogla Â?tetiti op??em blagostanju ili prijateljskim odnosima me?°u vrstama uklju?¨uju??i situacije nastale krÂ?enjem odredaba Povelje u kojima se izlaÂ?u ciljevi i na?¨ela Federacije.

Član 15.

1. Op??a skupÂ?tina prima i razmatra godiÂ?nje i posebne izvjeÂ?taje Vije??a Federacije; ti izvjeÂ?taji obuhva??aju prikaz mjera o kojima je Vije??e Federacije odlu?¨ilo i koje je poduzelo radi odrÂ?avanja me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.
2. Op??a skupÂ?tina prima i razmatra izvjeÂ?taje ostalih organa Federacije.

Član 16.

Op??a skupÂ?tina obavlja s obzirom na me?°uplanetarni sustav starateljstva one funkcije koje su joj dodijeljene u glavama XII. i XIII. uklju?¨uju??i odobravanje starateljskih sporazuma za podru?¨ja koja nisu nazna?¨ena kao strategijska.

Član 17.

1. Op??a skupÂ?tina razmatra i odobrava prora?¨un Federacije.
2. ??lanice snose troÂ?kove Federacije kako ih raspodijeli Op??a skupÂ?tina.
3. Op??a skupÂ?tina razmatra i odobrava sve financijske i prora?¨unske sporazume sa specijaliziranim ustanovama spomenutima u ??lanku 57. i ispituje upravne prora?¨une tih ustanova radi davanja preporuka odnosnim ustanovama
4. Sav prora?¨un i troÂ?kovi Ujedinjene Federacije Planeta su izraÂ?eni u me?°uplanetarnim kreditima. Me?°uplanetarni kredit ??e biti op??e sredstvo pla??anja unutar Ujedinjene Federacije Planeta.

Glasanje

Član 18.

1. Svaka ?¨lanica Op??e skupÂ?tine ima jedan glas.
2. Odluke Op??e skupÂ?tine o vaÂ?nim pitanjima donose se dvotre??inskom ve??inom ?¨lanica koje su nazo?¨ne i glasuju. Kao vaÂ?na pitanja smatraju se: preporuke koje se odnose na odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti, izbor nestalnih ?¨lanova Vije??a Federacije, izbor ?¨lanova Ekonomskog i socijalnog vije??a, izbor ?¨lanova starateljskog vije??a u skladu sa stavkom 1.c) ??lanka 86, primanje novih ?¨lanica u Federaciju, suspenzija ?¨lanskih prava i povlastica, isklju?¨enje ?¨lanica, pitanja koja se odnose na djelovanje starateljskog sustava i prora?¨unska pitanja.
3. Odluke o drugim pitanjima, uklju?¨uju??i odre?°ivanje novih kategorija pitanja o kojima treba odlu?¨ivati dvotre??inskom ve??inom, donose se ve??inom ?¨lanova koji su nazo?¨ni i glasuju.

Član 19.

??lan Ujedinjenih naroda koji je zaostao u pla??anju svojih financijskih doprinosa Federaciji nema pravo glasa u Op??oj skupÂ?tini ako iznos njegovih zaostataka dostiÂ?e ili prelazi iznos doprinosa za dva obra?¨unska razdoblja. Op??a skupÂ?tina moÂ?e ipak dopustiti tom ?¨lanu da glasuje ako proizlazi da je nepla??anje uzrokovano okolnostima koje su neovisne od njegovoj volji.

Postupak

Član 20.

Op??a skupÂ?tina sastaje se na redovita godiÂ?nja zasjedanja, a na izvanredna zasjedanja kada to traÂ?e prilike. Izvanredna zasjedanja saziva glavni tajnik na zahtjev Vije??a Federacije ili ve??ine ??lanova Ujedinjenih naroda.

Član 21.

Op??a skupÂ?tina propisuje svoj poslovnik. Ona za svako zasjedanje bira svoga predsjednika.

Član 22.

Op??a skupÂ?tina moÂ?e ustanoviti pomo??ne organe koje smatra potrebnima za obavljanje svojih funkcija.

Glava V.

VIJEĆE FEDERACIJE

Sastav

Član 23.

1. Vije??e Federacije se sastoji od 11 ?¨lanova Ujedinjene Federacije Planeta. Ujedinjeni Narodi planeta Zemlje, Planetarna Konfederacija 40 Eridiana, Ujedinjeni Planeti 61 Cygina, Zvjezdano Kraljestvo Ipsilon Indija i Alfa Centauri Savez Planeta stalni su ?¨lanovi Vije??a Federacije. Op??a skupÂ?tina bira Â?est drugih ?¨lanica Federacije kao nestalne ?¨lanove Vije??a Federacije vode??i osobito ra?¨una u prvom redu o doprinosu ?¨lanica Ujedinjene Federacije Planeta na odrÂ?avanju me?°uplanetarnog mira i sigurnosti i ostvarivanju ostalih ciljevima Federacije, a tako?°er i o pravi?¨noj galakti?¨koj zastupljenosti.
2. Nestalni ?¨lanovi Vije??a Federacije biraju se na period od dva zasjedanja. ??lan kojemu je mandat prestao ne moÂ?e se odmah ponovno birati.
3. Svaki ?¨lan Vije??a Federacije ima jednog predstavnika.

Funkcije i ovlasti

Član 24.

1. Da bi se osigurala brza i djelotvorna akcija Federacije njezine ?¨lanice povjeravaju Vije??u Federacije prvenstvenu odgovornost za odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti i pristaju da Vije??e federacije radi u njihovo ime kad obavlja svoje duÂ?nosti na temelju te odgovornosti.
2. U obavljanju tih duÂ?nosti Vije??e Federacije djeluje u skladu s ciljevima i na?¨elima Federacije. Posebne ovlasti koje su Vije??u Federacije date za obavljanje tih duÂ?nosti izloÂ?ene su u glavama VI, VII, VIII. i XII.
3. Vije??e Federacije podnosi Op??oj skupÂ?tini na razmatranje godiÂ?nje a po potrebi i posebne izvjeÂ?taje.

Član 25.

??lanice Federacije suglasne su da prihvate i izvrÂ?avaju odluke Vije??a Federacije u skladu s odredbama Povelje.

Član 26.

Da bi se potaklo uspostavljanje i odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti uz Â?to manje odvajanje ekonomskih sredstava za naoruÂ?anje Vije??e Federacije ima zadatak da uz pomo?? ZapovjedniÂ?tva Zvjezdane flote predvi?°ene u ?¨lanku 47 izradi planove koji se podnose ?¨lanicama Federacije radi uspostavljanja sustava za reguliranje oruÂ?anja.

Glasanje

Član 27.

1. Svaki ?¨lan Vije??a Federacije ima jedan glas.
2. Odluke Vije??a Federacije o pitanjima postupka donose se potvrdnim glasovima sedmorice ?¨lanova.
3. Odluke Vije??a Federacije o svim ostalim pitanjima donose se potvrdnim glasovima sedmorice ?¨lanova uklju?¨uju??i glasove svih stalnih ?¨lanova time da se stranka spora suzdrÂ?i od glasovanja kod odluka na temelju glave VI. i na temelju stavka 3. ??lanka 52.

Postupak

Član 28.

1. Vije??e Federacije organizirano je tako da moÂ?e neprestano djelovati. U tu svrhu svaki ?¨lan Vije??a Federacije ima u svako doba predstavnika u sjediÂ?tu Federacije.
2. Vije??e Federacije odrÂ?ava povremene sastanke na kojima svakoga njegovog ?¨lana moÂ?e, ako on to Â?eli, zastupati ?¨lan vlade ili neki drugi posebno odre?°eni predstavnik.
3. Vije??e Federacije moÂ?e odrÂ?avati sastanke izvan sjediÂ?ta Organizacije na takvim mjestima koja po njegovu sudu najbolje olakÂ?avaju njegov rad.

Član 29.

Vije??e Federacije moÂ?e ustanoviti pomo??ne organe koje smatra potrebnima za obavljanje svojih funkcija.

Član 30.

Vije??e Federacije propisuje svoj poslovnik u kojem utvr?°uje i na?¨in biranja svoga predsjednika.

Član 31.

Svaka ?¨lanica Federacije koja nije ?¨lan Vije??a Federacije moÂ?e sudjelovati, bez prava glasa, u raspravljanju svakog pitanja podnesenog Vije??u Federacije kad god Vije??e smatra da se njime posebno diraju interesi te ?¨lanice.

Član 32.

Ako je bilo koja ?¨lanica Federacije koja nije ?¨lan Vije??a Federacije ili bilo koja vrsta koja nije ?¨lanica Federacije stranka spora koji se razmatra pred Vije??em Federacije poziva se da sudjeluje, bez prava glasa, u raspravljanju toga spora. Vije??e Federacije odre?°uje uvjete koje smatra pravednima za sudjelovanje vrste koja nije ?¨lanica Federacije.

Glava VI.

MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 33.

1. Stranke svakog spora kojeg bi nastavljanje moglo dovesti u opasnost odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti moraju prije svega traÂ?iti rjeÂ?enje pomo??u pregovora. ankete, posredovanja, mirenja, arbitraÂ?e, sudskog rjeÂ?avanja, obra??anja regionalnim ustanovama ili sporazumnima. ili pomo??u drugih mirnih sredstava prema vlastitom izboru.
2. Vije??e Federacije kad smatra potrebnim poziva stranke da rijeÂ?e svoj spor pomo??u tih sredstava.

Član 34.

Vije??e Federacije moÂ?e ispitivati svaki spor ili svaku situaciju koja bi mogla dovesti do me?°uplanetarnih napetosti ili izazvati spor, moÂ?e utvrditi; moÂ?e li nastavljanje toga spora ili te situacije ugroziti odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.

Član 35.

1. Svaka ?¨lanica Ujedinjene Federacije Planeta moÂ?e upozoriti Vije??e Federacije ili Op??u skupÂ?tinu na svaki spor ili situaciju kojih je priroda izloÂ?ena u ??lanku 34.
2. Vrsta koja nije ?¨lanica Federacije moÂ?e upozoriti Vije??e Federacije ili Op??u skupÂ?tinu na svaki spor u kome je ona stranka, ako za taj spor prethodno prihvati obveze o mirnom rjeÂ?avanju propisane ?¨lancima Povelje.
3. Postupak Op??e skupÂ?tine u predmetima na koje je upozorena na temelju ovoga ?¨lanka ravna se po odredbama ??lanaka 11. i 12.

Član 36.

1. U svakom ?¨asu razvoja spora kojeg je priroda izloÂ?ena u ?¨lanku 33. ili situacije iste prirode Vije??e Federacije moÂ?e preporu?¨iti prikladne postupke ili na?¨ine ure?°enja.
2. Vije??e Federacije uzima u obzir svaki postupak za rjeÂ?avanje spora koji su stranke ve?? bile usvojile.
3. Kada daje preporuke na temelju ovoga ?¨lanka, Vije??e Federacije uzima tako?°er u obzir da bi stranke u pravilu morale pravne sporove iznijeti pred Me?°uplanetarni sud u skladu s odredbama Statuta Suda.

Član 37.

1. Ako stranke spora kojeg je priroda izloÂ?ena u ?¨lanku 33, ne uspiju spor rijeÂ?iti sredstvima spomenutima u tom ?¨lanku, one ga iznose pred Vije??e Federacije.
2. Ako Vije??e Federacije smatra da nastavljanje spora moÂ?e doista dovesti u opasnost odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti, ono odlu?¨uje da li ??e poduzeti akciju na temelju ?¨lanka 36. ili ??e preporu?¨iti uvjete rjeÂ?enja koje smatra prikladnima.

Član 38.

Ne diraju??i odredbe ?¨lanaka 33. do 37. Vije??e Federacije moÂ?e, ako to zahtijevaju sve stranke spora, dati strankama preporuke radi mirnog rjeÂ?avanja toga spora.

Glava VII.

DJELOVANJE U SLUČAJU PRIJETNJE MIRU, NARUŠAVANJA MIRA I ČINA AGRESIJE

Član 39.

Vije??e Federacije utvr?°uje postojanje svake prijetnje miru, naruÂ?enje mira ili ?¨ina agresije i daje preporuke ili odlu?¨uje koje ??e se mjere poduzeti u skladu s ?¨lancima 41. i 42. radi odrÂ?avanja ili uspostavljanja me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.

Član 40.

Da bi se sprije?¨ilo pogorÂ?anje situacije Vije??e Federacije prije nego Â?to dade preporuke ili odlu?¨i o mjerama predvi?°enima u ?¨lanku 39, moÂ?e pozvati odnosne stranke da se pridrÂ?avaju privremenih mjera koje ono smatra potrebnima ili poÂ?eljnima. Te privremene mjere nipoÂ?to ne diraju u prava, zahtjeve ili poloÂ?aj odnosnih stranaka. Vije??e Federacije uzima primjereno u obzir neprihva??anje tih privremenih mjera.

Član 41.

Vije??e Federacije moÂ?e odlu?¨iti kakve mjere, koje ne uklju?¨uju upotrebu oruÂ?ane sile, treba poduzeti da se provedu u djelo njegove odluke, i moÂ?e pozvati ??lanice Federacije da primijene te mjere. One mogu obuhvatiti potpuni ili djelomi?¨ni prekid ekonomskih odnosa te prekid me?°uplanetarnog prometa i komunikacija i prekid diplomatskih odnosa.

Član 42.

Ako Vije??e Federacije smatra da mjere predvi?°ene u ?¨lanku 41. ne bi odgovarale ili ako se pokazalo da ne odgovaraju ono moÂ?e pomo??u naoruÂ?anih snaga poduzeti takvu akciju kakvu smatra potrebnom za odrÂ?avanje ili uspostavljanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti. Ta akcija moÂ?e obuhvatiti demonstracije, blokadu i druge operacije koje bi provele snage Zvjezdane flote.

Član 43.

Da bi pridonijeli odrÂ?avanju me?°uplanetarnog mira i sigurnosti sve se ?¨lanice Federacije obvezuju da ??e staviti na raspolaganje Zvjezdanoj floti na njezin poziv oruÂ?ane snage, pomo?? i olakÂ?ice uklju?¨uju??i pravo prolaska, potrebne za odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.

Član 44.

Kad Vije??e Federacije odlu?¨i upotrijebiti silu prije nego Â?to pozove ??lana koji nije u njemu zastupan da u ispunjenju obveza preuzetih na temelju ?¨lanka 43. dade oruÂ?ane snage, mora pozvati toga ??lana, ako on to Â?eli, da sudjeluje u odlukama Vije??a Federacije koje se odnose na upotrebu kontingenata oruÂ?anih snaga toga ??lana.

Član 45.

Da bi se Ujedinjeni Federacija osposobili za poduzimanje hitnih vojnih mjera ??lanice daju neposredno raspoloÂ?ive vojne kontingente na raspolaganje Zvjezdanoj floti da ih ona upotrjebi kao jedinstvene snage u o?¨uvanju mira. Sve ??lanice za vrijeme trajanja krize moraju biti odane Federaciji kao zaÂ?titi ciljeva i na?¨ela napisanih u Povelji.

Član 46.

Vije??e Federacije izra?°uje uz pomo?? Odbora vojnog Â?taba ZapovjedniÂ?tva Zvjezdane flote planove za upotrebu oruÂ?anih snaga Zvjezdane flote.

Član 47.

1. Osniva se Odbor vojnog stoÂ?era unutar Zvjezdane flote da savjetuje i pomaÂ?e Vije??u Federacije u svim pitanjima koja se ti?¨u vojnih sredstava Federacije za odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.
2. Odbor vojnog stoÂ?era sastoji se od na?¨elnika stoÂ?era stalnih ??lanova Vije??a Federacije ili njihovih zastupnika. Odbor poziva svaku ?¨lanicu Federacije koji nije stalno zastupan u njemu da mu se pridruÂ?i kada djelotvorno izvrÂ?enje zadataka Odbora zahtijeva sudjelovanje te ?¨lanice u njegovu radu.
3. Odbor vojnog stoÂ?era pod vodstvom Vije??a Federacije ??e osnovati Zvjezdanu flotu kao naoruÂ?ane ?¨uvare mira, vojnu snagu Ujedinjene Federacije Planeta. Odbor je odgovoran i za uspostavljanje i odrÂ?avanje svih ustanova Zvjezdane flote.
4. Odbor vojnog stoÂ?era je odgovoran Vije??u Federacije za strategiju i djelovanje oruÂ?anih snaga Zvjezdane flote i drugih oruÂ?anih snaga ?¨lanica kada su potrebna za odrÂ?avanje me?°unarodnog mira i sigurnosti.

Član 48.

1. Mjere potrebne za izvrÂ?enje odluka Vije??a Federacije radi odrÂ?avanja me?°uplanetarnog mira i sigurnosti poduzimanja Zvjezdana flota koriste??i one vojne kontingente koji su potrebni za tu akciju.

Član 49.

??lanice Federacije se udruÂ?uju da bi si uzajamno pomagali u izvrÂ?enju mjera o kojima odlu?¨i Vije??e Federacije i u pomaganju Zvjezdanoj floti da izvrÂ?i svoje duÂ?nosti.

Član 50.

Ako je Vije??e Federacije poduzelo preventivne ili prisilne mjere protiv bilo kojeg planeta svaka druga ?¨lanica ili ne?¨lanica Federacije ako se nalazi u posebnim ekonomskim teÂ?ko??ama zbog izvrÂ?enja tih mjera ima pravo da se konzultira s Vije??em Federacije o rjeÂ?avanju tih teÂ?ko??a.

Član 51.

NiÂ?ta u ovih ?¨lancima Povelje ne dira u prirodno pravo individualne ili kolektivne samoobrane u slu?¨aju oruÂ?anog napada na neku ?¨lanicu Federacije sve dok Vije??e Federacije ne poduzme mjere potrebne za odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti i dok snage Zvjezdane flote ne krenu u akciju. Mjere koje ?¨lanice poduzmu u vrÂ?enju toga prava samoobrane odmah se dojavljuju Vije??u Federacije.