STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
12.08.2007.

Povelja Ujedinjene Federacije Planeta (II dio)

Glava VIII.

ZVJEZDANA FLOTA

Član 52.

1. Osnovana je Zvjezdana Flota kao vojna sila koja Â?titi mir u Federaciji. Sastoji se od vojnih kontingenata od svih ?¨lanica Federacije u skladu sa ?¨lankom 43 i ?¨lankom 49.
2. Operacije i akcije Zvjezdane Flote su pod direktnom nadleÂ?noÂ???u Vije??a Federacije i Odbora vojnog Â?taba koji tako?°er moraju pripremiti i odobriti prora?¨une operacija Zvjezdane Flote.
3. Po?¨etni troÂ?kovi su odobreni ovim ?¨lancima Povelje Federacije za osnivanje ZapovjedniÂ?tva Zvjezdane Flote i dviju zvjezdane baze kako bi bilo jednako raspore?°eno unutar granica Federacije. Vije??e Federacije ??e razmotriti i odobriti svako daljnje Â?irenje i osnivanje zvjezdanih baza i ostalih gra?°evina koje ??e biti potrebne s vremena na vrijeme radi odrÂ?avanja me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.

Član 53.

1. Po?¨etni izdatak je odobren ovom Poveljom Federacije za izradu i stavljanje u pogon ?¨etrnaest (14) dobro naoruÂ?anih  svemirskih brodova koji ??e predstavljati osnovu vojne snage Zvjezdane Flote za odrÂ?avanje mira. Krstarice moraju biti sposobne za patroliranje diljem cijelog teritorija Federacije. Krstarice ??e biti naoruÂ?ane sa svim potrebnim oruÂ?jem za te zadatke i opremljene ljudstvom koji ??e mo?¨i izvrÂ?iti te zadatke. TroÂ?kovi su tako?°er predvi?°eni ovom Poveljom Federacije za manje brodove koji ??e biti potrebni za pomo?? prilikom operacija Zvjezdane Flote i teÂ?kim krstaricama. Ti manji brodovi mogu, ali ne moraju biti limitirani po broju i mogu biti brodovi za izvi?°anje, razaranje, transport, opskrbu, Â?atlovi i brodovi za spaÂ?avanje.

Član 54.

1. Naobrazba osoblja i posade brodova ??e uklju?¨ivati sva podru?¨ja znanosti i tehnologije kao i vojne vjeÂ?tine. Namjera je ove Povelje da Zvjezdana Flota moÂ?e obavljati i znanstvene misije i znanstvena istraÂ?ivanja zajedno sa istraÂ?ivanjima teritorija i planeta kada god ona nije potrebna u odrÂ?avanju me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.
2. ZapovjedniÂ?tvo Zvjezdane Flote i Vije??e Federacije ??e biti obavijeÂ?teno o svakoj aktivnosti koja bude poduzeta i koja se namjerava poduzeti u vezi sa znanstvenim istraÂ?ivanjem i istraÂ?ivanjem teritorija i planeta. Svaki brod koji se tako koristi ??e se odvojiti od vojnih zada??a i rasporediti u ne-vojnu znanstvenu jedinicu Federacije.

Glava IX.
MEĐUPLANETARNA EKONOMSKA I SOCIJALNA SURADNJA

Član 55.

Da bi se stvorili uvjeti stabilnosti i blagostanja potrebni za mirne i prijateljske odnose me?°u vrstama, utemeljene na poÂ?tovanju na?¨ela ravnopravnosti i samoodre?°enja svih razumnih bi??a Federacija promi?¨e:
a) podizanje Â?ivotnog standarda, punog zaposlenja i uvjeta ekonomskog i socijalnog napretka i razvoja;
b) rjeÂ?avanje me?°uplanetarnih ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih i srodnih problema, kao i me?°uplanetarnu suradnju na polju kulture i prosvjete;
c) op??e i stvarno poÂ?tovanje prava svih razumnih bi??a i temeljnih sloboda za sve bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijest.

Član 56.

Svi se ?¨lanovi obvezuju da zajedni?¨ki i pojedina?¨no djeluju u suradnji s Federacijom na postizanju ciljeva izloÂ?enih u ?¨lanku 55.
 

Član 57.

1. Razne specijalizirane ustanove koje su osnovane me?°uplanetarnim sporazumima i imaju Â?iroki me?°uplanetarni djelokrug, odre?°en u njihovim temeljnim statutima na ekonomskom, socijalnom, kulturnom, prosvjetnom, zdravstvenom i srodnim poljima, povezuju se s Federacijom u skladu s odredbama ??lanka 63.
2. Te ustanove, tako povezane s Federacijom nazivaju se dalje "specijalizirane ustanove".

Član 58.

Federacija daje preporuke za uskla?°ivanje politike i djelatnosti specijaliziranih ustanova.

Član 59.

Kad je to prikladno Federacija poti?¨e pregovore izme?°u zainteresiranih ustanova potrebnih za ostvarenje ciljeva izloÂ?enih u ??lanku 55.

Član 60.

Odgovornost za obavljanje funkcija Federacije izloÂ?enih u ovoj glavi pripada Op??oj skupÂ?tini i pod njezinim vodstvom: Ekonomskom i socijalnom vije??u koje u tu svrhu ima ovlasti izloÂ?ene u glavi X.

Glava X.
EKONOMSKO I SOCIJALNO VIJEĆE

Sastav

Član 61.

1. Ekonomsko i socijalno vije??e sastoji se od osamnaest ?¨lana (18) Federacije koje bira Op??a SkupÂ?tina.
2. Uz rezervu odredaba stavka 3 Â?est ?¨lanova Ekonomskog i socijalnog vije??a biraju se svake godine na razdoblje od tri godine. ??lan kojemu je mandat istekao moÂ?e se odmah ponovno birati.
3. Kod prvog izbora poÂ?to broj ?¨lanova Ekonomskog i socijalnog vije??a bude Â?est ?¨lanova, pa nakon drugog izbora dvanaest i nakon tre??eg osamnaest (18) u skladu sa izborima koje provodi Op??a skupÂ?tina.
4. Svaki ?¨lan Ekonomskog i socijalnog vije??a ima jednog predstavnika.

Funkcije i ovlasti

Član 62.

1. Ekonomsko i socijalno vije??e moÂ?e izra?°ivati ili poticati izradu studija i izvjeÂ?taja o me?°uplanetarnim ekonomskim, socijalnim, kulturnim, prosvjetnim, zdravstvenim i srodnim predmetima i moÂ?e o svim tim predmetima davati preporuke Op??oj skupÂ?tini, ?¨lanicama Federacije i zainteresiranim specijaliziranim ustanovama.
2. Ono moÂ?e davati preporuke radi unapre?°enja stvarnog poÂ?tovanja prava svih razumnih bi??a i temeljnih sloboda za sve.
3. Ono moÂ?e pripremati nacrte konvencija o predmetima koji spadaju u njegovu nadleÂ?nost radi podnoÂ?enja Op??oj skupÂ?tini.
4. Ono moÂ?e u skladu s pravilima koja utvrdi Federacija sazivati me?°uplanetarne konferencije o predmetima koji spadaju u njegovu nadleÂ?nost.

Član 63.

1. Ekonomsko i socijalno vije??e moÂ?e sa svakom od ustanova spomenutih u ??lanku 57. sklopiti sporazume kojima se odre?°uju uvjeti pod kojima se doti?¨na ustanova povezuje s Federacijom. Takvi sporazumi podnose se na odobrenje Op??oj skupÂ?tini.
2. Ono moÂ?e uskla?°ivati djelatnosti specijaliziranih ustanova putem konzultacije s njima i putem preporuka tim ustanovama, kao i preporuka Op??oj skupÂ?tini i ?¨lanicama Federacije.

Član 64.

l. Ekonomsko i socijalno vije??e moÂ?e poduzimati prikladne mjere da dobije redovite izvjeÂ?taje od specijaliziranih ustanova. Ono se moÂ?e sporazumjeti s ?¨lanovima Federacije i sa specijaliziranim ustanovama da bi dobilo izvjeÂ?taje o mjerama poduzetim radi izvrÂ?enja njegovih preporuka i preporuka Op??e skupÂ?tine o predmetima koji spadaju u njegovu nadleÂ?nost.
2. Ono moÂ?e priop??avati Op??oj skupÂ?tini primjedbe na te izvjeÂ?taje.

Član 65.

Ekonomsko i socijalno vije??e moÂ?e pruÂ?ati informacije Vije??u Federacije i pomagati mu na njegov zahtjev.

Član 66.

1. Ekonomsko i socijalno vije??e obavlja one funkcije koje spadaju u njegovu nadleÂ?nost u svezi s izvrÂ?enjem preporuka Op??e skupÂ?tine.
2. Ono moÂ?e uz odobrenje Op??e skupÂ?tine pruÂ?ati usluge na zahtjev ?¨lanova Federacije i na zahtjev specijaliziranih ustanova.
3. Ono obavlja druge funkcije koje su navedene drugdje u ovoj Povelji ili koje mu moÂ?e dodijeliti Op??a skupÂ?tina.

Glasanje

Član 67.

1. Svaki ??lan Ekonomskog i socijalnog vije??a ima jedan glas.
2. Odluke se Ekonomskog i socijalnog vije??a donose ve??inom ?¨lanova koji su nazo?¨ni i glasuju.

Postupak

Član 68.

Ekonomsko i socijalno vije??e osniva komisije za ekonomska i socijalna pitanja i za unapre?°enje prava razumnih bi??a kao i sve druge komisije potrebne za obavljanje svojih funkcija.

Član 69.

Ekonomska i socijalno vije??e poziva svakog ?¨lana Federacije da bez prava glasa sudjeluje u njegovim raspravama o svakom predmetu koji se osobito ti?¨e njegova interesa.

Član 70.

Ekonomsko i socijalno vije??e moÂ?e poduzeti mjere da bi predstavnici specijaliziranih ustanova sudjelovali bez prava glasa u njegovim raspravama i u raspravama svih komisija koje je ono osnovalo kao i da bi njegovi predstavnici sudjelovali u raspravama specijaliziranih ustanova.

Član 71.

Ekonomsko i socijalno vije??e moÂ?e poduzeti prikladne mjere za konzultacije s me?°uplanetarnim organizacijama koje se bave predmetima iz njegove nadleÂ?nosti. Takve se mjere mogu utana?¨iti s me?°uplanetarnim organizacijama i ako je potrebno s nacionalnim organizacijama nakon konzultacija sa zainteresiranim ?¨lanom Federacije.

Član 72.

1. Ekonomsko i socijalno vije??e propisuje svoj poslovnik u kojemu utvr?°uje i na?¨in biranja svoga predsjednika.
2. Ekonomsko i socijalno vije??e sastaje se prema potrebi u skladu sa svojim poslovnikom koji sadrÂ?ava i. odredbe o sazivanju sastanaka na zahtjev ve??ine njegovih ?¨lanova.

Glava XI.

DEKLARACIJA O NESAMOUPRAVNIM PODRUČJIMA 

Član 73.

??lanovi Federacije koji su odgovorni ili preuzmu odgovornost za upravljanje podru?¨jima kojih pu?¨anstvo joÂ? nije postiglo punu mjeru samouprave priznaju na?¨elo da su interesi stanovnika tih podru?¨ja prvenstveni. Oni prihva??aju kao svetu duÂ?nost obvezu da Â?to je viÂ?e mogu??e unapre?°uju unutar sustava me?°uplanetarnog mira i sigurnosti uspostavljenog ovom Poveljom, blagostanje stanovnika tih podru?¨ja, te u tu svrhu:
a) da osiguravaju, poÂ?tuju??i kulturu odnosnog pu?¨anstva, njihov politi?¨ki, ekonomski, socijalni i prosvjetni napredak, pravedno postupanje s njima i njihovu zaÂ?titu protiv zloupotreba;
b) da razvijaju samoupravu, vode??i ra?¨una o politi?¨kim teÂ?njama tog pu?¨anstva i potpomaÂ?u??i ih u postepenom razvijanju njihovih slobodnih politi?¨kih ustanova u skladu s posebnim okolnostima svakog podru?¨ja i njegova pu?¨anstva te raznim stupnjevima njegova napretka;
c) da u?¨vrÂ???uju me?°uplanetarni mir i sigurnosni;
d) da unapre?°uju konstruktivne mjere razvoja, poti?¨e istraÂ?iva?¨ke radove, sura?°uju me?°usobno i kada i gdje je umjesno, sa specijaliziranim me?°uplanetarnim tijelima radi stvarnog postizavanja socijalnih, ekonomskih i znanstvenih ciljeva izloÂ?enih u ovom ?¨lanku;
e) da redovito dostavljaju radi obavjeÂ?tavanja, a uz ograni?¨enja koja zahtijevaju sigurnost i ustavni obziri, glavnom tajniku statisti?¨ke i druge informacije tehni?¨ke prirode koje se odnose na ekonomske, socijalne i prosvjetne prilike u podru?¨jima za koje su odgovorni, izuzev podru?¨ja na koja se odnose glave XII. i XIII.

Član 74.

??lanovi se Federacije tako?°er slaÂ?u da se njihova politika glede podru?¨ja na koje se odnosi ova glava, kao i glede njihovih mati?¨nih podru?¨ja, mora temeljiti na op??em na?¨elu dobrog susjedstva na socijalnom, ekonomskom i trgova?¨kom polju, vode??i ra?¨una o interesima i blagostanju ostalog prostora Federacije.

Glava XII.
MEĐUNARODNI SUSTAV STARATELJSTVA

Član 75.

Federacija ustanovljuju pod svojim vodstvom me?°uplanetarni sustav starateljstva za upravljanje podru?¨jima koja bi mu se mogla podvrgnuti na temelju posebnih naknadnih sporazuma i za nadzor nad tim podru?¨jima. Ta se podru?¨ja dalje nazivaju "starateljska podru?¨ja".

Član 76.

Temeljni zadaci sustava starateljstva, u skladu s ciljevima Federacije izloÂ?enima u ??lanku 1. ove Povelje jesu:
a) ja?¨ati me?°uplanetarni mir i sigurnost;
b) unapre?°ivati politi?¨ki, ekonomski, socijalni i prosvjetni napredak stanovnika starateljskih podru?¨ja i njihov progresivni razvoj prema samoupravi ili nezavisnosti, kako to odgovara posebnim okolnostima svakog podru?¨ja i njegova pu?¨anstva te slobodno izraÂ?enim Â?eljama odnosnog pu?¨anstva i kako to odre?°uje svaki sporazum o starateljstvu;
c) poticati poÂ?tovanje prava svih razumnih bi??a i temeljnih sloboda za sve bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovijed i razvijati osje??aj me?°uzavisnosti svih razumnih bi??a u Galaksiji;
d) osigurati jednako postupanje na socijalnom, ekonomskom i trgova?¨kom polju za sve ?¨lanove Federacije i njihove pripadnike, kao i jednako postupanje prema potonjima u pravosu?°u, ne diraju??i u postizavanje navedenih ciljeva i uz rezervu odredaba
??lanka 80.

Član 77.

l. Starateljski se sustav primjenjuje na podru?¨ja ovih kategorija koja bi mu se podvrgnula starateljskim sporazumima:
a) podru?¨ja koja su sada pod mandatom;
b) podru?¨ja koja mogu biti odvojena od neprijateljskih drÂ?ava kao posljedica me?°uplanetarnih ratova;
c) podru?¨ja koja vrste, odgovorne za upravljanje njima, dobrovoljno podvrgnu tom sustavu.
2. Naknadni ??e sporazum odrediti koja ??e se podru?¨ja navedenih kategorija staviti pod starateljski sustav i pod kojim uvjetima.

Član 78.

Starateljski se sustav ne primjenjuje na zemlje koje su postale ?¨lanice Ujedinjene Federacije Planeta me?°u kojima se odnosi moraju temeljiti na poÂ?tovanju na?¨ela suverene jednakosti.

Član 79.

Uvjeti starateljstva za svako podru?¨je koje se ima podvrgnuti tom sustavu, kao i svaka preinaka ili izmjena, utvr?°uju se sporazumom izme?°u neposredno zainteresiranih vrsta, uklju?¨uju??i i mandatarsku vlast, ako se radi o podru?¨jima pod mandatom nekoga ?¨lana Federacije i odobravaju se sukladno ??lancima 83. i 85.

Član 80.

1. Izuzimaju??i ono Â?to moÂ?e biti dogovoreno u pojedinim starateljskim sporazumima sklopljenima na temelju ??lanaka 77, 79. i 81, kojima se svako podru?¨je podvrgava starateljskom sustavu i sve dok ne budu sklopljeni ti sporazumi, niÂ?ta se u ovoj glavi ne??e tuma?¨iti kao da izravno ili neizravno bilo u ?¨emu mijenja bilo koje pravo neke vrste ili bilo kojeg razumnog bi??a ili odredbe vaÂ?e??ih me?°uplanetarnih akata kojih bi ?¨lanovi Federacije bili stranke.
2. Stavak 1. ovoga ?¨lanka ne smije se tuma?¨iti kao razlog odugovla?¨enja ili odga?°anja pregovora i sklapanja sporazuma o podvrgavanju mandatskih i drugih podru?¨ja starateljskom sustavu kakav je predvi?°en u ?¨lanku 77.

Član 81.

Sporazum o starateljstvu obuhva??a u svakom slu?¨aju uvjete pod kojima ??e se upravljati starateljskim podru?¨jem i odre?°uje vlast koja ??e njime upravljati. Ta vlast, koja se dalje naziva "upravna vlast", moÂ?e biti jedna vrsta ili viÂ?e njih ili sama Federacija.

Član 82.

Starateljski sporazum moÂ?e odrediti jednu ili viÂ?e strategijskih zona, koje mogu obuhvatiti cjelinu ili dio starateljskog podru?¨ja na koje se primjenjuje sporazum, ne diraju??i posebni sporazum ili sporazume sklopljene na temelju ??lanka 43.

Član 83.

1. Vije??e Federacije obavlja sve funkcije Federacije koje se odnose na strategijske zone, uklju?¨uju??i odobravanje uvjeta starateljskih sporazuma i njihove preinake ili izmjene.
2. Temeljni zadaci izloÂ?eni u ??lanku 76. primjenjuju se na pu?¨anstvo svake strategijske zone.
3. PridrÂ?avaju??i se odredaba starateljskih sporazuma i vode??i ra?¨una o zahtjevima sigurnosti, Vije??e Federacije koristi pomo?? starateljskog vije??a u obavljanju funkcija Federacije s naslova starateljskog sustava koji se odnose na politi?¨ke, ekonomske, socijalne i prosvjetne predmete u strategijskim zonama.

Član 84.

Upravna je vlast duÂ?na osigurati da starateljsko podru?¨je dade svoj doprinos odrÂ?avanju me?°uplanetarnog mira i sigurnosti. U tu svrhu ona moÂ?e upotrijebiti dobrovolja?¨ke snage, olakÂ?ice i pomo?? starateljskog podru?¨ja radi ispunjenja obveza preuzetih glede toga prema Vije??u Federacije, kao i radi osiguranja lokalne obrane i odrÂ?avanja zakonitosti i poretka unutar starateljskog podru?¨ja.

Član 85.

1. Op??a skupÂ?tina obavlja funkcije Federacije koje se odnose na starateljske sporazume za sve zone koje nisu nazna?¨ene kao strategijske, uklju?¨uju??i odobravanje uvjeta starateljskih sporazuma i njihove preinake ili izmjene.
2. Starateljsko vije??e, koje djeluje pod vodstvom Op??e skupÂ?tine, pomaÂ?e Op??oj skupÂ?tini u obavljanju tih funkcija.

Glava XIII.

STARATELJSKO VIJEĆE

Sastav

Član 86.

1. Starateljsko vije??e sastoji se od ovih ?¨lanova Ujedinjene Federacije:
 a) ??lanova koji upravljaju starateljskim podru?¨jima
b) onih od ?¨lanova koji su poimence navedeni u ??lanku 23, a koji ne upravljaju starateljskim podru?¨jima;
c) toliko drugih ?¨lanova, koje bira Op??a skupÂ?tina na tri godine, koliko je potrebno da bi ukupni broj ?¨lanova Starateljskog vije??a bio jednako podijeljen izme?°u ?¨lanova Federacije koji upravljaju starateljskim podru?¨jima i onih koji njima ne upravljaju.
2. Svaki ?¨lan Starateljskog vije??a odre?°uje jedno posebno kvalificirano razumno bi??e da ga zastupa u Vije??u.Funkcije i ovlasti

Član 87.

Op??a skupÂ?tina i pod njezinim vodstvom Starateljsko vije??e mogu u obavljanju svojih funkcija:
a) razmatrati izvjeÂ?taje koje podnosi upravna vlast;
b) primati peticije i ispitivati ih, konzultiraju??i se s upravnom vlasti;
c) odrediti povremene obilaske odnosnih starateljskih podru?¨ja u vrijeme dogovoreno s upravnom vlasti;
d) poduzimati te i druge djelatnosti u skladu s uvjetima starateljskih sporazuma.

Član 88.

Starateljsko vije??e sastavlja upitnik o politi?¨kom, ekonomskom, socijalnom i prosvjetnom napretku stanovnika svakoga starateljskog podru?¨ja; upravna vlast, za svako starateljsko podru?¨je u nadleÂ?nosti Op??e skupÂ?tine, upu??uje Op??oj skupÂ?tini godiÂ?nji izvjeÂ?taj na temelju toga upitnika.

Glasanje

Član 89.

1. Svaki ?¨lan Starateljskog vije??a ima jedan glas.
2. Odluke se Starateljskog vije??a donose ve??inom ?¨lanova koji su nazo?¨ni i glasuju.

Postupak

Član 90.

1. Starateljsko vije??e propisuje svoj poslovnik, u kojem utvr?°uje i na?¨in biranja svoga predsjednika.
2. Starateljsko se vije??e sastaje prema potrebi u skladu sa svojim poslovnikom, koji sadrÂ?ava i odredbe o sazivanju sastanaka na zahtjev ve??ine njegovih ?¨lanova.

Član 91.

Kada je to prikladno, Starateljsko vije??e koristi pomo?? Ekonomskog i socijalnog vije??a i specijaliziranih ustanova glede predmeta koji ulaze u nadleÂ?nost svake od njih.

Glava XIV.

MEĐUPLANETARNI VRHOVNI SUD PRAVDE

Član 92.

Me?°uplanetarni vrhovni sud pravde glavni je sudski organ Ujedinjenih Federacije. On djeluje u skladu s priloÂ?enim Statutom, koji je izra?°en na temelju statuta suda Alfa III i sastavni je dio ove Povelje.

Član 93.

1. Svi su ??lanovi Ujedinjenih naroda ipso facto stranke statuta Me?°uplanetarnog vrhovnog suda pravde.
2. Vrsta koja nije ?¨lanica Ujedinjene Federacije moÂ?e postati strankom statuta Me?°uplanetarnog suda uz uvjete koje, za svaki pojedini slu?¨aj, odre?°uje Op??a skupÂ?tina na preporuku Vije??a Federacije.

Član 94.

1. Svaki se ?¨lan Federacije obvezuje da ??e prihvatiti odluku Suda u svakom sporu u kome je on stranka.
2. Ako bilo koja stranka spora ne izvrÂ?i obveze koje joj name??e presuda Â?to ju je izrekao Sud, druga se stranka moÂ?e obratiti Vije??u Federacije, koje moÂ?e, ako to drÂ?i potrebnim, dati preporuke ili odlu?¨iti o mjerama koje bi trebalo poduzeti da presuda bude izvrÂ?ena.

Član 95.

NiÂ?ta u ovoj Povelji ne spre?¨ava ?¨lanove Ujedinjene Federacije da rjeÂ?avanje svojih sporova povjere drugim sudovima na temelju sporazuma koji ve?? postoje ili koji mogu biti sklopljeni u budu??nosti.

Član 96.

1. Op??a skupÂ?tina ili Vije??e Federacije mogu traÂ?iti od Suda savjetodavno miÂ?ljenje o svakom pravnom pitanju.
2. Drugi organi Ujedinjene Federacije i specijalizirane ustanove, koje Op??a skupÂ?tina moÂ?e u svako doba na to ovlastiti, mogu tako?°er traÂ?iti savjetodavno miÂ?ljenje Suda o pravnim pitanjima koja se pojave u okviru njihovih djelatnosti.

Glava XV.

SEKRETARIJAT FEDERACIJE

Član 97.

Sekretarijat se sastoji od glavnog sekretara i organizaciji potrebnog osoblja. Glavnog sekretara imenuje Op??a skupÂ?tina na preporuku Vije??a Federacije. On je najviÂ?i administrativni sluÂ?benik Federacije.

Član 98.

Glavni sekretar djeluje u tom svojstvu na svim sastancima Op??e skupÂ?tine, Vije??a Federacije, Ekonomskog i socijalnog vije??a i Starateljskog vije??a. On obavlja sve ostale funkcije koje mu povjere ti organi. Glavni sekretar podnosi Op??oj skupÂ?tini izvjeÂ?taj o radu Federacije.

Član 99.

Glavni sekretar moÂ?e upozoriti Vije??e Federacije na svaki predmet koji bi po njegovu miÂ?ljenju mogao dovesti u opasnost odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.

Član 100.

1. U obavljanju svojih duÂ?nosti glavni sekretar i osoblje ne??e traÂ?iti ni primati upute od bilo koje vrste ili bilo koje druge vlasti izvan Federacije. Oni ??e se suzdrÂ?avati od svakog ?¨ina koji je nespojiv s njihovim poloÂ?ajem me?°uplanetarnih sluÂ?benika odgovornih jedino Federaciji.
2 Svaki se ?¨lan Ujedinjene Federacije obvezuje da ??e poÂ?tovati isklju?¨ivo me?°uplanetarni zna?¨aj funkcija glavnog sekretara i osoblja i da ne??e pokuÂ?ati da utje?¨e na njih u obavljanju njihovih duÂ?nosti.

Član 101.

1. Glavni sekretar imenuje osoblje u skladu s pravilima koja utvr?°uje Op??a skupÂ?tina.
2. Odgovaraju??e osoblje stalno je dodijeljeno Ekonomskom i socijalnom vije??u, Starateljskom vije??u i po potrebi drugim organima Ujedinjenih Federacije. To je osoblje sastavni dio Sekretarijata Federacije.
3. Pri zapoÂ?ljavanju osoblja i odre?°ivanju udjela sluÂ?be uzima se prvenstveno u obzir potreba da se osigura najviÂ?i stupanj radne sposobnosti, stru?¨nosti i poÂ?tenja. DuÂ?na ??e se paÂ?nja pokloniti vaÂ?nosti da se osoblje izabere na Â?to je mogu??e Â?iroj geogalaksit?¨koj osnovi.

Glava XVI.

RAZNE ODREDBE

Član 102.

1. Svaki ugovor i svaki me?°uplanetarni sporazum, sklopljen od bilo kojega ?¨lana Ujedinjene Federacije poslije stupanja na snagu ove Povelje, Â?to je prije mogu??e registrirat ??e se u TajniÂ?tvu Federacije, a ono ??e ga objaviti.
2. Nijedna se stranka takvog ugovora ili me?°uplanetarnog sporazuma koji nije registriran u skladu s odredbom stavka 1. ovoga ?¨lanka ne moÂ?e pozvati na taj ugovor ili sporazum ni pred kojim organom Ujedinjene Federacije.

Član 103.

U slu?¨aju sukoba izme?°u obveza ?¨lanova Federacije na temelju ove Povelje i njihovih obveza na temelju bilo kojega drugoga me?°uplanetarnog sporazuma prevladavaju njihove obveze na temelju ove Povelje.

Član 104.

Organizacija uÂ?iva na podru?¨ju svakoga svog ?¨lana pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih funkcija i za postizanje svojih ciljeva.

Član 105.

1. Organizacija uÂ?iva na podru?¨ju svakoga svog ?¨lana privilegije i imunitete potrebne za postizavanje svojih ciljeva.
2. Predstavnici ?¨lanova Federacije i sluÂ?benici Federacije tako?°er uÂ?ivaju privilegije i imunitete potrebne za nezavisno obavljanje svojih funkcija u svezi s Federacijom.
3. Op??a skupÂ?tina moÂ?e davati preporuke radi odre?°ivanja pojedinosti za primjenu stavaka 1. i 2. ovoga ?¨lanka ili moÂ?e predlagati ?¨lanovima Federacije konvencije u tu svrhu.

Glava XVII.

PRIJELAZNE ODREDBE O SIGURNOSTI

Član 106.

Dok ne stupe na snagu posebni sporazumi spomenuti u ?¨lanku 43, koji bi po miÂ?ljenju Vije??a Federacije njemu omogu??ili da zapo?¨ne obavljati svoje duÂ?nosti na temelju ?¨lanka 42 Deklaracije Federacije konzultirat ??e se me?°u sobom i po potrebi s drugim ?¨lanovima Federacije radi poduzimanja zajedni?¨ke akcije u ime Federacije koja bi mogla biti potrebna za odrÂ?avanje me?°uplanetarnog mira i sigurnosti.

Član 107.

Izmjene ove Povelje mogu stupiti na snagu za sve ?¨lanove Federacije tek kada ih prihvati dvije tre??ine (2/3) svih ?¨lanova Op??e skupÂ?tine i ratificiraju njihovi sluÂ?beni predstavnici po pravilima njihove Vrste uklju?¨uju??i sve stalne ?¨lanove Vije??a Federacije.

Član 108.

1. Radi revizije ove Povelje moÂ?e se odrÂ?ati op??a konferencija ?¨lanova Ujedinjene Federacije na dan i u mjestu koji ??e se utvrditi dvotre??inskom ve??inom glasova ?¨lanova Op??e skupÂ?tine i glasovima bilo koje sedmorice ?¨lanova Vije??a Federacije. Svaki ?¨lan Ujedinjene Federacije ima na konferenciji jedan glas.
2. Svaka izmjena ove Povelje koju konferencija preporu?¨i dvotre??inskom ve??inom stupa na snagu kada je ratificiraju, u skladu sa svojim ustavnim propisima, dvije tre??ine ?¨lanova Federacije; uklju?¨uju??i sve stalne ?¨lanove Vije??a Federacije.
3. Ako takva konferencija nije odrÂ?ana prije desetoga godiÂ?njeg zasjedanja Op??e skupÂ?tine, ra?¨unaju??i od stupanja na snagu ove Povelje, prijedlog za njezino sazivanje stavlja se na dnevni red toga zasjedanja Op??e skupÂ?tine, a konferencija se odrÂ?ava ako bude tako odlu?¨eno ve??inom glasova ?¨lanova Op??e skupÂ?tine i glasovima bilo koje sedmorice ?¨lanova Vije??a Federacije.

Glava XVIII.

RATIFIKACIJA I POTPISIVANJE

Član 109.

1. Izabrani predstavnici svake Vrste ?¨lanice Federacije ratificirat ??e ovu Povelju u skladu sa svojim ustavnim propisima.
2. Ratifikacije se polaÂ?u kod Ujedinjenih Naroda na planetu Zemlji, koja ??e svako polaganje notificirati svim Vrstama potpisnicama kao i glavnom tajniku Federacije, kada bude imenovan.
3. Ova Povelja stupa na snagu poÂ?to budu poloÂ?ene ratifikacije Ujedinjenih Naroda planeta Zemlje, Planetarne Konfederacije 40 Eridiana, Ujedinjenih Planeta 61 Cygina, Zvjezdanog Kraljevstva Ipsilona Inija i Alfa Kentauri konkordat Planeta i ve??ine ostalih Vrsta potpisnica. Zatim ??e Ujedinjeni Narodi planeta Zemlje sastaviti zapisnik o polaganju ratifikacija kojeg ??e prijepis dostaviti svim Vrstama potpisnicama.
4. Vrste potpisnice ove Povelje, koje ju ratificiraju poslije njezina stupanja na snagu, postaju iskonski ?¨lanovi Ujedinjene Federacije na dan polaganja svojih ratifikacija.

Član 110.

Ova Povelja je sastavljena na jezicima Vrsta potpisnica i svi su jednako vjerodostojni i svi su doprinijeli osnivanju Ujedinjene Federacije Planeta. Povelje na svih jezicima ??e biti pohranjene u arhiv Ujedinjenih Naroda na planetu Zemlji. Ovjereni prijepisi ??e se dostaviti TajniÂ?tvu Federacije i svih potpisnicama Povelje. U potvrdu toga predstavnici Vrsta ?¨lanica potpisali su ovu Povelju sastavljenu na planetu Babel zvjezdanog datuma 0965.