STAR TREK Galerija

STAR TREK Izdvojeno
11.07.2008.

Vulkanski jezik

A, An -- wuh
Abacus -- tum-nentu
Abaxial (bot., zool.) -- irak-da-sfekik
Abbreviate -- zhipenau
Abbreviation -- zhipenaya
Abcission -- ha-snem
Abdomen -- feshek
Aberrant -- rivesik
Ability -- kup'es
Ablactation -- pehk-thasaya
Ablation -- falkrashaya
Able -- kup
Ablepharia -- fam-bezhun-wein
Ablogenesis -- ha-nen-tveshu
Ablotic -- rihatik
Ablutophobia -- wu'sibau-pthak
Abnormal -- ritsuri
About -- pa, pa'
Above -- abru'
Abrachia -- fam-karlar
Abrade -- grashau
Abranchiate -- masu-eshanek-fam
Abrasion -- grashaya
Abrasive (n.) -- gashayek
Abscess -- pi'tak
Abscissa -- pa'ash-sfek-pit
Abscission (bot.) -- kas-krus-fosha
Absent -- tadek-adir (anc.)
Absolute -- ek'es-, ek'esik
Absolute age -- ek'esik ya'shakhuv
Absolute ceiling -- ek'es-pid-tin
Absolute convergence -- ek'es-teretaya
Absolute humidity -- ek'esik masu'es
Absolute magnitude -- ek'esik pul'es
Absolute value -- tsuri-tala; ek'es-tala
Absolute weight -- ek'es-rasath
Absolute zero -- ek'es-ris
Absorb -- vi-seshau
Absorbent (n.) -- vi-seshayek
Absorption -- vi-seshaya
Absorption band -- vi-seshau-zhel
Absorption lines -- vi-seshau-zehllar
Absorption spectrum -- vi-seshau-kurtra
Abundance -- mau-yan
Abyss -- gosh
Abyssal deposits -- (glu-)gosh-titayalar
Abyssal-benthic zone -- glu-gosh-shal
Abyssopelagic -- (glu-)gosh-masutraik
Acataphasia -- rish-nahp-nosh
Accelerate -- sahrau
Acceleration -- sahraya
Accelerator -- sahrayek
Accelerometer -- sahrau-thonek
Accept -- nar-tor
Accepted, to be -- punar-tor
Access panel -- thro-wein
Accident -- kisheya
Accompany -- sailau
According to -- fupa s'
Account (n.) -- khrosahp
Accretion (med.) -- fito'ovaya
Accretion disk -- fito'ov-mathra
Accumulate -- hoknau, tabrukau
Accumulation -- hoknaya, tabrukaya
Accumulator (elect.) -- kipof
Acellular -- rinalaik
Acerophobia -- sfith-pthak
Acetic acid -- sfith-masu-sash
Acetone -- nen-nalesh(-tukh)
Ache (n.) -- sut
Achievement -- srashiv
Achluophobia -- mu'gel-pthak
Achromasia -- spoh-wadi-nosh
Acid (compound) -- sash
Acid (solution) -- sash-masu
Acid rain -- sash-sov-masu
Acidemia -- pid-sash-nosh
Acidic -- sash-, sashik
Acidity -- sash'es
Acidosis -- ritsuri-sash-nosh
Acousticophobia -- ralash-pthak
Acknowledge -- nafai-tor
Acquire -- prah
Acquired behavior -- prah-kloshai
Acquired characteristics -- prah-noshtralar
Acquired immunity -- prah-tefosh'es
Acquisition -- prai
Acrophobia -- pidek-pthak
Acropetal -- na'umik
Across -- mes'
Act (v., in a play, etc.) -- per-tor
Actinic rays -- glakuv-ha'zehllar
Actinium -- r'dahn-tukh
Actinodermatitis -- saya-wadi-yonshaya; yel-wadi-yontaya, yel-wadi-yonshaya
Actinoid (zool.) -- yel-shidik
Actinomycosis -- halek-talvot-has
Actinotherapy -- ha'zehl-ben-gun
Action -- torai
Activate -- vitorau
Activated carbon -- vitor-nol-tukh
Activated charcoal -- vitor-yonol-tukh
Activator -- torai-vel (elect., mech.); vitorayek (bio., chem.)
Active -- torupik
Active array -- torupik zehlaya
Active device -- torupik el'mish
Active electrode -- torupik narafek
Active fault -- torupik dvun-zehl
Active filter -- torupik kapol
Active margin -- torupik rihkal
Active resistance -- torupik tehnaya
Active volcano -- torupik zul-kunel
Activity -- toran
Activity coefficient -- toran-kakratulek
Actor, Actress -- per-ithop (anc.)
Acuity -- zat'es
Aculeate (biol.) -- salum-, salumik
Acupria (Vulcan "anemia") -- fam-khaf-meil (svi'hasular k'yar-khaf-nalalar)
Acupuncture -- lum-ben-gun
Acutance -- glakuv-zat'es
Acute -- zat
Acute angle -- zat-vulu
Acylic (bot.) -- kulanik
Adapt -- rubilau
Adaptation -- rubilaya
Adapter -- rubilau-vel
Adaptive array -- rubilau-zehlaya
Adaptive radiation -- rubilau-saya
Adaxial (biol.) -- na-da-sfekik
Add -- hau
Addend -- hau-vel
Addict -- tessau; tessausu
Addiction -- tessaya
Addition -- haya
Additional -- hayaik
Additive function (math.) -- hau-is-kek
Additive process -- hau-torek
Address -- shi'yavekh
Adduction -- na-dvunel
Adendritic -- wel-gel-famik
Adenitis -- pi'nafek-yonshaya
Adenoid -- za-han-pi'nafek
Adhesion -- terpaya
Adhesive (n.) -- terpayek
Adiabatic -- ri-falek'es-rubaik
Adiabatic change -- ri-falek'es-rubaik rubah
Adiabatic equation -- ri-falek'es-rubaik vo'ihn
Adiabatic lapse rate -- ri-falek'es-rubaik sov-shen-tav
Adiabatic process -- ri-falek'es-rubaik torek
Adiactinic -- ri-ha'gel-torupik
Adipose tissue -- thel'upik nalatra
Adit -- ek'tukh-razh; thro-ur
Adjacent -- beyi-, beyik
Adjective -- rub-zhit
Adjust -- namishau
Administer -- ekhartau
Administrator -- ekhartausu
Admiral -- halitra-lan
Admiral, Rear -- nik'el-lan
Admiral, Vice -- shaltra-lan
Adopt -- thanai
Adoption -- thanah
Adoral -- be'ru'lutik
Adrenal gland -- abru-kapol-nafek
Adsorb -- fiterpau
Adsorbent (n.) -- fiterpayek
Adsorption -- fiterpaya
Advance -- storilau, storilaya
Advanced -- stor
Advection -- sov-yutik-dvun
Advection fog -- ihsek s'lamekh-masu-sov mes'samek-solektra
Advice -- na'shikh (anc.)
Advise -- na'shikhau
Adze -- lapan-shidek
Aeolian deposit -- salan-titaya
Aeolian tone -- salan-molu
Aerate -- sov-tan-tor
Aerated concrete -- sov-tan-nok
Aeration -- sov-tanan
Aerial (adj.) -- sovik
Aerial (antenna) -- (pi')kash-gel
Aerobe -- sov-ha-vel
Aerobic -- sov-ladik
Aerodynamic balance -- sov-dvun-vo'ektaya
Aerodynamic braking -- igen-tukh-vohraun
Aerodynamic heating -- sov-dvun-falekan
Aerodynamics -- sov-dvun-tal
Aerodyne -- ras-sov-hali
Aerofoil -- aberala
Aerology -- (ek')sov-tal
Aeronautics -- hash-tal
Aerostat -- ta'hal-sov-hali
Aerothermodynamics -- sov-falek-tal
Afebrile -- tau-fam
Affair -- ukhru-vishan (anc.)
Affect -- dau
Afforestation -- laptra-storaya
Aflagellar -- dvunel-pi'harr-fam
Afraid -- kwes
After -- po'; po-
Afterbirth -- po-tukh
Afterburner -- saguhsh-yontayek
Afterdamp -- dah-eshu t'nol-tukh
Aftermath -- po-wak
Afternoon -- aru (anc.)
Aftershock -- po-hutaya
Again -- va'ashiv
Against -- tehnat
Agalactia -- fam-thas-nosh
Agate -- grut
Age (life) -- ya'shakhuv (anc.)
Age (period, era) -- pal
Agenesis -- ritveshu
Agglutinate -- navihkau
Agglutination -- navihkaya
Agglutinin -- vihk-tukh
Agglutinogen -- vihk-tukh-torek
Aging -- shakhuvaya
Aggregate -- karf-kov (n., geol.), karf-tor (v.)
Aggression -- kresan
Aggressive -- kres-, kresik
Aggressive behavior -- kres-kloshai
Aggressive mimicry -- kres-va'amaya
Agitate -- pahutau
Agnosia -- fam-naglashaya-nosh
Agoraphobia -- tu'ashal-pthak
Agraphia -- fam-kitaya-nosh
Agree -- sep-wafikh (anc.)
Agrestal -- risokasitalik
Agriculture -- urokasaya
Agrizoophobia -- kwai-aushfa-pthak
Agronomy -- urozh-solek-tal
Aichmophobia -- sfek-vel-pthak
Aid -- mamut (n., anc.), mamuk (v., anc.)
Aide -- gol'nevsu
Aileron -- padukau-rala
Aim -- mokh, mokh-tor
Air -- sov
Air absorption -- sov-vi-seshaya
Air bladder -- sov-sa'haf
Air brake (aircraft) -- sov-vohrayek
Air brush (n.) -- sov-achut
Air compressor -- sov-lerakovayek
Air conditioner -- sov-noshek
Air conditioning -- sov-noshaya
Air conditioning duct -- sov-noshau-mev
Air duct -- sov-mev
Air embolism -- sovik khaf-mev-klotaya
Air filter -- sov-kapol
Air intake -- sov-prah-vel
Air lock -- fna-svep
Air mass -- sovtra
Air pocket -- abru'lik sov-razh
Air pump -- sov-spol
Air pressure -- sov-ne'hish
Air shaft -- sov-ur
Air sickness -- hash-has-mar
Air speed -- fna-sov-threshan
Air valve -- sov-spunek
Aircraft -- sov-hali
Airflow -- sov-yumaya
Airfoil -- aberala
Airframe -- sov-hali-veltra
Airglow -- sov-min
Airless -- sov-fam-, sov-famik
Airliner -- sov-su-yata
Airmanship -- hash-renkup'es
Airport -- shi'sov-hali
Airship -- (tepulik) pa-sov-hali
Airtight (adj.) -- sov-fenk(-)
Airway (med.) -- esh-mev
Airway obstruction -- esh-mev-klotaya
Airworthy -- hash-ek'manik
Akinesia -- fam-dvunel-nosh
Alabaster -- tanaf-kov
Alarm (device) -- vikayek
Albedo -- ha'gel-haulan-tavat
Albino (n.) -- fam-kursu
Albumin -- tesihk
Alcohol -- naliveh
Alcoholism -- naliveh-tessaya
Algae -- smollar
Algebra -- seht-su'us-ek'tal
Algebraic -- seht-su'us-, seht-su'usik
Algebraic curve -- seht-su'us-tsa
Algebraic function -- seht-su'us-kek
Algebraic number -- seht-su'us
Algology -- smol-tal
Algophobia -- kusut-pthak
Algorithm -- kilkau-torek
Alidade -- dah-glanekik pa'ash-pasu-skothonek
Alien (adj.) -- akan(-)
Alien (n.) -- akansu
Align (v.) -- zehl-tor
Aligned -- zehlik
Aligned, to be -- puzehl-tor
Alignment -- zehl'es
Alike -- kahkwa (anc.)
Alimentary canal -- skaun-ek'ur
Alimentary system -- skaun-torektra
Aliquot -- tukh-nisauk pi'li-fal
Alkalemia -- pid-sovash-nosh
Alkali -- sovash
Alkali granite -- sovash-zasuhl
Alkali metals -- sovash-mokevlar
Alkaline -- sovash-, sovashik
Alkaline battery -- sovash-kipof
Alkaline earth metals -- sovash-solek-mokevlar
Alkalosis -- ritsuri-sovash-nosh
All -- ek; ek'
Allele -- tol-shid
Allelomorph -- tol-shid
Allergen -- tehn-folau-tukh
Allergy -- tehn-folaya
Allow -- kal-tor
Alloy (n.) -- rish-mokev
Alluvial fan -- ne-tin-sovek
Alluvial mining -- ne-tin-vanan
Alluvial plain -- ne-tin-eiktra
Alluvium -- ne-tin (s'masu-titaya)
Ally (n.) -- puk'ai'la
Almost -- siyah
Alogia -- pak t'stariben-kup'es
Alone -- sa'awek
Alopecia -- isachaya-pak
Alpha decay -- sih-nehaya
Alpha emitter -- sih-sayek
Alpha particle -- sih-pi'gal
Alpha radiation -- sih-saya
Alpha rays -- sih-zehllar
Alpine (adj.) -- pid-kunel-, pid-kunelik
Also -- isha
Alter -- rubitau
Alternate (v.) -- krusitau
Alternate angle -- krusit-vulu
Alternate exterior angle -- krusit-si-vulu
Alternate interior angle -- krusit-tvi-vulu
Alternating series -- krusit-weizehl
Alternative medicine -- vath-has-tal
Alternator -- ek'ka-ferek
Altimeter -- pidek-thonek
Altitude -- sov-pidek
Altitude switch -- sov-pidek-dvelek
Altitude valve -- sov-pidek-spunek
Altocumulus (cloud) -- pid-tra-wan
Altostratus (cloud) -- pid-tin-wan
Altruism -- vathu-tunan
Aluminum -- wan-tukh
Aluminum foil -- wan-tukh-thalv
Aluminum leaf -- wan-tukh-mor
Aluminum powder -- wan-tukh-grazhiv
Alveolitis -- esh-nala-yonshaya
Alveolus -- esh-nala
Always -- kwon-sum
Amalgam (chem.) -- masumok-rish-mokev
Amastia -- fam-thasek-nosh
Amathophobia -- grazhiv-pthak
Amaze -- taurau
Amazed, to be -- putaurau
Amazement -- tauraya
Amazing -- taurauk
Ambassador -- kevet-dutar (anc.)
Amber -- puhku
Ambient -- pa-nosh-, pa-noshik
Ambient noise -- pa-nosh-ralash
Ambient temperature -- pa-nosh-falek'es
Ambulatory -- lates-kupik
Ambulophobia -- lates-pthak
Americium -- wuh-tukh
Amethyst -- gahv
Amino acid -- sash t'ha-torek
Ammonia -- reh-masuyu t'sov-tukh
Amnesia -- vokaya-pak
Amniocentesis -- sudef-masu-nisan
Amniotic fluid -- sudef-masu
Amniotic sac -- sudef-masu-sa'haf
Among us -- akhlami
Among them -- ekhlami
Amorphous -- fam-shidik
Amount -- nosahp
Amp(ere) -- norak
Amplifier -- ashenayek
Amplitude -- tsulaya
Amplitude distortion -- tsulau-saznek
Amplitude limiter -- tsulau-greyek
Amplitude modulation (AM) -- tsulau-nakihtilaya
Amplitude peak -- tsulau-feh
Ampoule, Ampule (med.) -- has-mashek
Amputate -- sanesh-tor
Amputation -- sanesh
Amychophobia -- thesh-pthak
Amyoplasia -- fam-dvunek-storaya
Amyotrophia, Amyotrophy -- dvunek-pak-nosh
Amylum (bot.) -- (kas-)slok
Anabatic -- abru-dvunik
Anabatic wind -- (kunelik) abru-dvun-salan
Anabolic -- torvau-torik
Anabolism -- torvau-torek
Anadromous -- zalmatrupik
Anaerobe -- risov-ha-vel
Anaerobic -- risov-ladik
Anal -- pekh-razh-, pekh-razhik
Analgesic (n.) -- kusut-nem-tukh
Analog clock -- elek-wak-vel
Analog computer -- vuhna-tum-vel
Analog filter -- vuhna-kapol
Analog recorder -- vuhna-vipladayek
Analog signal -- vuhna-glantokaya
Analog watch -- karik elek-wak-vel
Analysis -- nisaya
Analyst -- nisausu
Analytic continuation -- nisau-fatoran
Analytic function -- nisau-kek
Analytic set -- nisau-eku
Analyze -- nisau
Anaphase -- toltra-dahsaya
Anaphylactic shock -- pid-folau-kolaya
Anatomy (study) -- vukhut-tal
Ancestors -- orfik-kel (anc.)
Anchor (boat/ship) -- masu-vohrayek
Ancraophobia -- salan-pthak
And -- eh, heh
Andiron -- yon-lapan-nentu
Andorian (person/language) -- Andorsu
Androecious -- sa-gohik
Androecium -- sa-svai-krus
Androgen -- dau-tukh t'sa-noshtra
Android -- sutorsu
Androphobia -- sasu-pthak
Anemia -- fam-khaf-meil (svi'hasular k'yon-khaf-nalalar)
Anemometer -- salan-thonek
Anemophily -- k'salan-vikantaya
Aneroid barometer -- dvunek-elekik sov-ne'hish-thonek
Anesthesiologist -- kashan-nesu
Anesthesiology -- kashan-ne-tal
Anesthetic -- kashan-ne-meil
Aneurysm -- khaf-mev-eikan
Angel -- ha'su
Anger -- resha, reshan
Angiologist -- vukhut-mevsu
Angiology -- vukhut-mev-tal
Angiosperm -- wein-nei-kastik
Angle (n.) -- vulu
Angle bracket -- vulu-mad
Angle gauge -- vulu-mik-yal
Angle iron -- vulu-vel
Angle of approach -- betau-vulu
Angle of arrival -- lasha-vulu
Angle of attack -- hash-vulu
Angle of deflection -- sakwitau-vulu
Angle of departure -- trasha-vulu
Angle of heel -- galat-vulu
Angle of incidence -- skonn-tev-vulu
Angle of reflection -- haul-vulu
Angle of refraction -- ha'zehl-vulau-vulu
Angle of repose -- ek'an-tuh-vulu
Angle of roll -- padukau-vulu
Angle of slide -- tuh-tev-vulu
Angle of stall -- ek'an-hash-vulu
Angle of view -- zan-vulu
Angry -- reshnek
Anguish -- thonau, thonaya
Anguished (adj.) -- thonauk
Angular acceleration -- vukharat-sahraya
Angular divergence -- vukharat-sataya
Angular frequency -- vukharat-vakav'es
Angular momentum -- vukharat-dvunelinak
Angular velocity -- vukharat-threshan
Anhydrous -- fam-masupik
Animal (adj.) -- aushfamaluhr (anc.)
Animal (n.) -- aushfa (anc.)
Anion -- u'rak-falun-krus
Ankle -- mal-nik
Annual (adj.) -- kanok-tevunik (yearly); wuh-tevunik (botany)
Anode -- a'rak-narafek
Anomalous -- flekh-, flekhik
Anomaly -- flekh'es
Anorchia -- fam-sakal-nosh
Anosmia -- fam-fnish-nosh
Another -- wuh'ashiv
Anovulation -- fam-yukaya
Anoxia -- fam-esh-tukh
Answer -- kilko(-srashiv), kilko-tor
Answered, to be -- pukilko-tor
Antacid -- tehn-sash-meil
Antenna -- kash-gel
Antenna feeder -- kash-gel-elakh
Antenna field -- kash-gel-vunai
Antenna grid -- kash-gel-vis
Antenna impedance -- kash-gel-rasnertaya
Antenna resistance -- kash-gel-tehnaya
Anterior -- khom'rak
Anthelion -- mesyut-yel(-stivan)
Anther -- lesh-patam t'kas-sa-nei
Antheridium -- sa-guv-nafek t'ek'os-kastiklar
Antherocyte -- rivinik kas-sa-nei t'ek'os-kastiklar
Antherozoid -- kas-sa-nei t'ek'os-kastiklar
Anthesis -- svai-tu'ashya-wak
Anthocyanin -- yar-gahv-kurek
Anthrophobia -- svai-pthak
Anthropology -- kominsu-tal
Antibaryon -- tehn-pu'gal
Antibiotic (n.) -- tehn-talvot(-tukh)
Antibody -- fosh-galutravek
Anticline -- abru-vul
Anticoagulant -- tehn-vihk-tukh
Anticollision beacon -- tehn-terkwul-glaribek
Anticyclone -- vath-sov-dan
Antidote -- tehn-gisam-tukh
Antiemetic -- tehn-slakh-tukh
Antifouling paint -- gisam-vukhut-kras (t'masu-halilar)
Antigen -- tehn-vel
Antigrav(ity unit) -- tehn-ne-seshanek
Antilock brake system -- tehn-klachaik vohrau-torektra
Antilogarithm -- satalashenek
Antimatter -- tehn-tukh
Antimony -- kra-tukh
Antimutagen -- tehn-tselayek
Antimycotic -- tehn-luk-tukh
Antineutrino -- tehn-ska'gal
Antineutron -- tehn-ta'gal
Antiparticle -- tehn-pi'gal
Antipodal point -- mesyut-sfek
Antiproton -- tehn-a'gal
Antipruritic -- tehn-drizh-tukh
Antipyretic -- tehn-tau-tukh
Antiquark -- tehn-pihl
Antique -- ek'os(-); ek'os-vel
Antiroll bar -- tehn-padukau-mofek
Antiserum -- tehn-has-masu
Antitoxin -- tehn-hasam-tukh
Antitussive -- tehn-huhsh-tukh
Antivenin -- tehn-ausham-tukh
Antler -- stonn
Antlophobia -- abrash-pthak
Anuria -- ritsuri-vazhaya-nosh
Anus -- pekh-razh
Anvil -- mah-vihpan
Any -- fan(-)
Anyone -- fan-veh
Anything -- fan-vel
Anything else -- fan-kitok
Anywhere -- fan-wilat
Apart -- k'wuhli
Apartment -- ha-shal
Apeirophobia -- va'es-pthak
Aperture -- sharu
Apex -- um
Aphagia -- ritsuri yokul-vinem-nosh
Aphasia -- gen-lis-pak (s'shad-sval)
Aphelion -- yel-irak-sfek
Aphenphosmphobia -- puesthul-pthak
Aphonia -- spes-pak(-nosh)
Aplanate -- pa'ashtrupik
Apnea -- esh-pehkaya-nosh
Apodal, Apodous -- ash'ya-fam-, ash'ya-famik
Apogee -- irak-sfek
Apogee motor -- irak-sfek-mishu
Apomorphic -- stor-shidik
Apothem -- svitan-sazehl t'tsuri-wehk-vla
Appendage -- si-krus (anat., zool.); si-vel (bot.)
Appetite -- yeht-avon
Appear -- saudau
Appoint (v.) -- kru'minaakh (anc.)
Appointment -- kru'mina (to a position, etc.); latva (meeting)
Approach -- betau, betaya
Approach lights -- betau-ha'gellar
Approach speed -- betau-threshan
Approval -- messaya
Approve -- messau
Aquaduct -- masu-ur
Aquamarine -- muzh-kur
Aquarium -- aluk-kelek
Aquatic -- masu-hatik
Aqueous -- masupik
Aqueous humor -- tvi-bezhun-masu
Aqueous tissue -- masu-tsorau-nalatra
Aquiculture -- uromashaya
Aquifer -- masu-kovtra
Aramid fiber -- klath-slah
Arc -- kes
Arc lamp -- kes-ha'gelek
Arc minute -- kes-suk'krus
Arc second -- kes-pi'krus
Arc welder (device) -- kes-falterayek
Arcade -- kesek-weizehl
Arccosecant -- abomesayik vath-sfek-aus
Arccosine -- abomesayik vath-tavat-zes
Arccotangent -- abomesayik vath-sfek-vel
Arch (n.) -- kesek
Archegonium -- ko-guv-nafek t'ek'os-kastiklar
Archeology -- veshtsu-tal
Archibenthic zone -- gan-gosh-shal
Archipelago -- vikuvtra-travek
Architect -- te'koshfet (anc.)
Architecture -- te'koshif (anc.)
Architype -- nen-ves
Archives -- oska
Arcsecant -- abomesayik weht-sfek-aus
Arcsine -- abomesayik vul-tavat-zes
Arctangent -- abomesayik wuh-sfek-vel
Area -- shal
Arenaceous -- mazhiv-lef'es-kahk
Areola -- kur-kuv
Arete -- nas-rihk-tauf
Argillaceous -- pid-krizhivik
Argon -- im-tukh
Argument (math.) -- nerau-kek-vuhnayek
Arid -- maut-pseth
Aril -- nei-si-to'ovak
Arithmetic -- nen-su'us-ek'tal
Arithmophobia -- su'us-pthak
Arkose -- tashuhl-mazhiv-kov
Arm -- kar
Armature -- radanek
Armor -- fo-wein
Armor plate -- fo-wein-math
Armory -- shi'wun
Army -- ask'er
Around -- pa'
Array -- zehlau, zehlaya
Arrest (stop) -- pehkau, pehkaya
Arrester -- pehkayek
Arrhythmia -- ritsuri nel-dath t'khaf-spol
Arrival -- lashan
Arrive -- lasha
Arrow -- kliton
Arroyo -- pi'spathel
Arsenic -- gis-tukh
Arsenic trioxide -- reh-eshu t'dah-gis-tukh
Arsenic trisulfide -- reh-vlau'u t'dah-gis-tukh
Art -- tanaf (anc.)
Arteriole -- pi'uzh-khaf-mev
Artery (anat.) -- uzh-khaf-mev
Arthralgia -- lesek-kusut
Arthritis -- lesek-yonshaya
Articulation -- terfitilaya
Artificial -- sutor-, sutorik
Artificial gravity -- sutor-ne-seshan
Artificial gravity generator -- ferek t'sutor-ne-seshan
Artificial gravity plate (grav-plate) -- ne-seshan-math
Artificial heart -- sutorik khaf-spol
Artificial insemination -- sutorik sa-neitaya
Artificial intelligence -- sutor-kash-tok'es
Artificial kidney -- sutorik kapol-nafek
Artificial satellite -- sutor-aikum
Artist -- tanafsu
Artistic -- tanafluk
As -- vah; u'
Asbestos -- slah-tukh, slah-kov
Asbestosis -- slah-eshaf-has
Ascend -- she-tor
Ascent -- shen
Ascent thruster -- shen-kwitek
Ascorbic acid -- nen-savas-sash
Asexual -- riguv-, riguvik
Asexual reproduction -- riguv-kanashivaya
Ash(es) -- vitush
Ashamed -- kafus-, kafusik
Ask -- ya'akash (anc.)
Aspect (n.) -- pulva
Aspect ratio (aero.) -- rala-pul-tavat
Asphalt -- solektra-ulm; elyutau-ulm
Assay (v.) -- tukh-nisau
Assayer -- tukh-nisausu
Assemble -- feretau
Assembly (gathering) -- feretaya
Assembly (mech.) -- feretai
Assimilate -- vinem-tor
Assimilated, to be -- puvinem-tor
Assimilation -- vinem
Assist (v.) -- gol-tor
Associate -- katravahsu (n.), katravah (v.)
Association -- katravek
Associative learning -- katravek-orenan
Associative memory -- katravek-vokaya
Associative storage -- katravek-tsoraya
Assortative mating -- ka-ves-katelaya
Astatine -- dvor-tukh
Asteroid -- pi'ek'tra
Asthenia -- fam-karik'es-nosh
Asthenosphere -- abru-tvi-kovtra
Astringent (n.) -- (wadi-)wufkau-tukh
Astrobleme -- skrash-kwul-razh
Astrogator -- stukh-kharayek
Astrogeology -- s'udish-solektra-tal
Astrometric sensor -- stukh-thonau-kashek
Astronomer -- yel-talsu
Astronomy -- yel-tal
Astrophysicist -- stukh-talsu
Astrophysics -- stukh-tal
Asymmetric -- ritalikalik
Asymmetry -- ritalikal
Ataraxis -- kash-hayal'es
Athazagoraphobia -- zhuk-fak-pthak
Atmosphere -- igen-tukh
Atmospheric line -- sov-ne'hish-zehl
Atmospheric motion -- sov-dvun
Atmospheric pressure -- sov-ne'hish
Atmospheric tides -- sov-ne'hish-mashenlar
Atmospheric water -- sov-masu-nakh
Atom -- galu
Atomic -- galu-, galupik
Atomic bomb -- galu-thorshek
Atomic clock -- galu-wak-vel
Atomic energy -- galu-tepul
Atomic mass -- galu-shivak
Atomic number -- galu-su'us
Atomic structure -- galu-velek
Atomic weight -- galu-rasath
Atresia -- fam-sharushan-nosh
Atrium -- tvi-shal
Attack -- nashiv, nashiv-tor
Attainment -- bai'elkhrul-akteibuhl (anc.)
Attitude control (aero.) -- hash-shul-tash
Attitude indicator -- hash-shul-yal
Attract -- skamau
Attraction -- skamaya
Atychiphobia -- vravshaya-pthak
Audible -- zhu-yehat
Audiofrequency -- zhu-vakav'es
Audiology -- ralash-tal
Auditory canal -- zhu-ur
Auditory center -- zhu-svitan (t'shad)
Auditory nerve -- zhu-wel
Auditory ossicles -- zhu-pi'hineklar
Aunt -- ezyet (anc.)
Aural -- kaluk-, kalukik
Auricle (of ear) -- si-kaluk
Aurophobia -- kin-tukh-pthak
Aurora -- igen-gellar
Autecology -- shatri-malat-tal
Author -- kitausu
Authority -- ek'te'kru
Authorize -- ek'te'kau
Autism -- saktra-nosh
Autistic -- saktra-, saktraik
Autoclave (n.) -- ne'hish-falek-vel (chem.); ne'hish-ek'puyek (med.)
Automate -- shatilau
Automatic -- shati-, shatik
Automatic camera -- shati-glayek
Automatic control -- shati-tash
Automatic docking system -- shati-kifau-torektra
Automatic door -- shati-svep
Automatic exposure -- shati-sashavaya
Automatic frequency control (AFC) -- shati-vakav'es-tash
Automatic gain control -- shati-nazh-tash
Automatic gate -- shati-temep
Automatic landing system -- shati-fisolekau-torektra
Automatic mixture control -- shati-rish-tash
Automatic phase control -- shati-wek-tash
Automatic pilot -- shati-hashek
Automatic shutter -- shati-ha'wein
Automatic stabilizer -- shati-tahetilayek
Automatic transmission -- shati-mesmishek
Automatic tuning -- shati-tvelkaun
Automatic voltage regulator -- shati-toruk-pakhartayek
Automatic volume control -- shati-ral'es-tash
Automatic weather station -- shatik igen-va-wurzel
Automation -- shatilaya
Automysophobia -- pukitork-pthak
Autonomic -- sa'a, sa'atik
Autonomic movement -- sa'a-dvun
Autonomic nervous system -- sa'a-wel-torektra
Autonomic reflex -- sa'a-tvisek
Autonomous -- sa'a-, sa'atik
Autonomous vehicle -- sa'a-hali
Autopilot -- shati-hashek
Autopsy (n.) -- tevikeh-nisaya
Autorotation -- sa'a-dan
Autosome -- riguv-toltra
Autostabilizer -- shati-tahetilayek
Autotropic -- shai-torvau-, shai-torvauk
Autumn (season) -- Tasmin, "Tasmeen" (colloquial); urozh-wak (scientific)
Autumnal equinox -- ka-wak-gad t'urozh-wak
Auxiliary -- kvath-, kvathik
Auxiliary air intake -- kvathik sov-prah-vel
Auxiliary control (room) -- kvath-tash-svitan
Auxiliary core -- kvath-tviyan
Auxiliary lift motor -- kvath-aberau-mishu
Auxiliary power -- kvath-tepul
Auxiliary power interface -- kvath-tepul-tvihanek
Auxiliary rotor -- kvath-pi'dayek
Auxiliary switch -- kvath-dvelek
Auxiliary tank -- kvath-tuhlek
Auxin -- wu-dau-tukh
Auxocyte -- du-dahsau-nala
Auxometer -- sukmakhau-tepul-thonek
Available -- la'ka-yehat
Available light -- la'ka-ha'gel
Available power -- la'ka-tepul
Avalanche -- (suk')izh-skish; (suk')kov-skish
Average (adj.) -- bov-, bovik
Average -- bov, bov-tor
Average current -- bov-katrom
Average curvature -- bov-tchakat
Average speed -- bov-threshan
Aversive stimulus -- tehn-kastoran
Avian (adj.) -- kushel-, kushelik
Aviator -- (sayik) hashsu
Aviatrix -- (koyik) hashsu
Avid -- nayik
Avulsion -- sa-tres
Awe -- tesha, teshan
Awed, to be -- putesha
Awl -- razhek
Ax(e) -- la'ash
Axenic -- riakan(-); wuh-koshtri-, wuh-koshtrik
Axial compressor -- da-sfek-lerakovayek
Axial engine -- da-sfek-mishu
Axial flow turbine -- da-sfek-yumauk mor-dayek
Axial ratio -- da-sfek-tavat
Axial response -- da-sfek-kesaya
Axial vector -- da-sfek-vukharat
Axil -- fek-tersau-vul
Axile -- svitan-fekik
Axiom -- ka'yed (anc.)
Axis -- da-sfek
Axis of symmetry -- talikal-da-sfek
Axle -- da-fek
Axle weight -- da-fek-rasath
Axon -- wel-elakh
Axonal amplifier -- wel-elakh-ashenayek
Axonometry -- thon t'khush-da-sfek
Azimuth -- ir-zehl-kes
Azimuth angle -- vulu t'ir-zehl-kes
Azimuth marker -- ulidek t'ir-zehl-kes
Azonal soil -- rivin-solek
Azoospermia -- ovsotik sa-nei-fam
Azotemia -- pid-sovu-vok svi'khaf
Azoturia -- pid-sovu-vok svi'vazh
Azygous -- ri-shifik
Azymia -- fam-zalu-nosh
Baby -- kan-bu
Baccate (adj.) -- nei-savas-kahk
Bacillemia -- nosh t'fek-talvot svi'khaf
Bacillophobia -- pthak t'numo-ha-veller
Bacilluria -- nosh t'fek-talvot svi'vazh
Bacillus -- fek-talvot
Back (n.) -- pla'dor
Back mutation -- za-tselaya
Back pressure -- pla-ne'hish
Back up (v.) -- pla-tor (reverse); kvath-korsau (save)
Backbone -- plat
Backdraft -- zafnalan
Backfire -- po-thorshau, po-thorshaya
Backflow (n.) -- pla-yumaya
Background (n.) -- za-mesu
Backshore -- pid-shahov
Backswamp -- ne-flash
Backup (adj.) -- kvath-, kvathik
Backup data network -- kvath-faik-vistra
Backup file -- kvath-deik
Backward(s) -- pla'rak
Backwash -- sayumaya
Backwater -- pla-masu
Bacteremia -- nosh t'talvot svi'khaf
Bacterial -- talvot-, talvotik
Bactericide -- talvot-stau-tukh
Bacteriology -- talvot-tal
Bacteriophobia -- talvot-pthak
Bacterium -- talvot
Bacteruria -- nosh t'talvot svi'vazh
Bad -- rasahkos (anc.)
Baffle (n.) -- hertak
Baffle plate -- hertak-math
Bag -- sa'haf
Bajoran -- Beidzhorsu
Bake -- leipau
Baker -- leipausu
Bakery -- leip-kel
Balance (equilibrium) -- vo'ektau, vo'ektaya
Balance (scales) -- vo'ekti
Balance arm -- vo'ek-kar
Balance bar -- vo'ek-mofek
Balance box -- vo'ek-natuhn
Balance crane -- vo'ek-aberayek
Balance point -- vo'ek-sfek
Balance spring -- vo'ek-mopakuv
Balance weight -- vo'ek-rasath
Balance wheel -- vo'ek-halek
Balanced amplifier -- vo'ektal-ashenayek
Balanced circuit -- vo'ektal-raf-kuv
Balanced network -- vo'ektal-vistra
Balanced polymorphism -- ka-wehk-shidan
Balanced system -- vo'ektal-torektra
Balcony -- fah-yat (anc.)
Ball -- dukal
Ball bearing -- dukal-kuvish
Ball cock -- markau-kar-spunek
Ball lightning -- dukal-igen-wesh
Ball valve -- dukal-spunek
Ball-and-socket joint -- dukal-guf-lesek
Ball-peen hammer -- dukal-patamik mah-vel
Ballast (ship) -- tihet'es-rasath-tukh
Ballistics -- tal t'dvunan-vel svi'seshan-vunai
Balloon (n.) -- sov-dukal
Balneology -- wu'sibau-tal
Band (n.) -- zhel
Bandage -- zhumav
Banish -- sahaisau
Banishment -- sahaisaya
Bandsaw -- zhel-zuneshek
Bank -- kutra
Banner -- hai-fan
Bar (metal) -- mofek
Bar code -- fek-kiht
Bar graph -- fek-besan
Bar magnet -- fek-seshan-kov
Barchan -- dah-stonn-sef
Bare -- wein-fam(-), wein-famik; sai-fam(-), sai-famik
Bare conductor -- wein-fam-spayek
Barefoot (adj.) -- sai-fam-ash'yaik
Barge (n.) -- tus-hali
Barium -- zon-tukh
Barium sulfate -- vlau-keh-eshu t'zon-tukh
Bark (botany) -- lap-wadi, kas-wadi
Barn -- aushfa-kel
Barograph -- sov-ne'hish-besan(ek)
Barometer -- sov-ne'hish-thonek
Barrel -- subok (container); wun-mev (gun)
Barrier -- foshek
Baryon -- pu'gal
Baryon number -- pu'gal-su'us
Baryon sensor -- pu'gal-kashek
Basal body -- nen-vukhut
Basal ganglia -- nen-weltralar
Basalt -- ushek (anc.)
Base -- sovash (chem.); nen (foundation); nen-su'us (number)
Base angle -- nen-vulu
Base level -- nen-tin
Base metal -- u'mokev
Base pair -- nen-shif
Base unit -- nen-kebi
Base vector -- nen-vukharat
Baseboard -- temok-nen-dohn
Baseline -- nen-zehl
Basement -- ne-shal
Bashful -- fus-, fusik
Basic (easy, simple) -- vel-, velik
Basic (fundamental) -- nen-, nenik
Basket -- ki'haf (anc.)
Basophilic -- sovash-ashauk
Bass (low frequency sound) -- neralash
Bass boost -- neralash-aboraya
Bass frequency -- neralash-vakav'es
Bast (botany) -- si-tin t'lap-vukhut
Batch (n.) -- def
Bath -- wu'sibav (anc.)
Bathe -- wu'sibau
Batholith -- neik-zul-kov
Bathophobia -- gluder-pthak
Bathyal zone -- glu-masutra-shal
Bathybic -- glu-masutra-, glu-masutraik
Bathycardia -- nosh t'neik-khaf-spol
Bathylimnetic -- glu-suk'muzh-hatik
Bathymetry -- glu-masutra-thonaya
Bathyscaph -- glu-masutra-hali
Bathysphere -- glu-masutra-vel
Battery (elect.) -- kipof
Battery booster -- kipof-aborayek
Battery charger -- kipof-falunayek
Baud -- glantokau-threshan
Baud rate -- glantokau-threshan-tav
Bauxite -- wan-tukh-van
Bawl (v.) -- vlei, tusa
Bay (n.) -- tchol
Bayonet -- pohshek-tilek, pohshayek-tilek
Be (v.) -- nam-tor
Beach -- shahov
Beach cusp -- dah-stonn-pi'sef (t'shahov)
Beacon -- glaribek
Beak iron -- mah-vihpan-stonn
Beam (constr.) -- zeh
Beam (ray) -- ha'zehl; (-)zehl
Beam antenna -- ha'zehl-kash-gel
Beam emitter -- ha'zehl-sayek
Beam force selector -- ha'zehl-nekwitau-dvelek
Beam splitter -- ha'zehl-dahshayek
Beam width selector -- ha'zehl-eik'es-dvelek
Bear -- lesh (carry, support); keshta (give birth to)
Beard -- hisahk
Bearing (mech.) -- kuvish
Bearing wall -- lesh-temok
Beat (v.) -- kuhsh-tor
Beautiful -- vaksurik
Beauty -- vaksur
Because -- fai'ei (TGV); fayei (MGV)
Beckon -- takau
Become -- shetau
Bed -- sar-tak (furniture); lan-tol (geology)
Bedrock -- nen-kov
Bedroom -- shi'yuk
Beetle -- sark
Before (in front of) -- fa'
Begin -- palikau
Beginning -- palikaya
Behave -- kloshah
Behavior -- kloshai
Behind (prep.) -- za'
Beige -- ha'mazhiv-kur
Being (lifeform) -- hasu
Belemnoid -- kli-shidik
Belfry -- kus-vakh-kispek
Belief -- dva
Believe -- dva-tor
Believed, to be -- pudva-tor
Believer -- dvasu
Bell -- kus-vakh
Bell curve -- tuh-tsa
Bell metal -- kus-vakh-mokev
Bellow (v.) -- vlei
Belly (n.) -- nehg
Belly tank -- ne-tuhlek
Below -- ne'
Belt -- zhel (mech., etc.); san-zhel (clothing)
Belt drive -- zhel-yeturek
Benamite crystal -- benam-tukh-khush
Bench -- wu-ku-san (seat); zhuk-pasu (work surface)
Bend -- vulau, vulaya
Beneath -- ne'rak
Benefit -- rufai (n.); rufah (v.)
Benign -- rigath
Benthic zone -- masu-lanet-shal
Benthos -- ha-vellar t'masu-lan-tol
Benzene -- kukev(-tukh)
Benzene ring -- kukev-mokuv
Berkelium -- reh-tukh
Berry -- nei-savas
Beryl -- dzhan(-khush)
Beryllium -- dzhan-tukh
Beside -- be'
Bet -- sihau, sihaya
Beta decay -- tih-nehaya
Beta emitter -- tih-sayek
Beta particle -- tih-pi'gal
Beta radiation -- tih-saya
Beta rays -- tih-zehllar
Betazed (person/language) -- Beitazedsu
Béton -- nok
Béton armé -- fokarikal-nok
Betray -- svik-tor
Betrayal -- svik
Betrayed, to be -- pusvik-tor
Better -- weh-rom
Between -- svi'
Bevel -- vulumau, vulumaya
Bevel gear -- vulu-zud-halek
Beyond -- mesakh
Bezel -- ek'zer-tam (gemology); makh-meskarayek (watch, etc.)
Bézier curve -- tsa t'Kusak
Biaxial -- dah-da-sfekik
Bibliophobia -- dunap-pthak
Bicentric -- dah-svitan-, dah-svitanik
Bicentric distribution -- dah-svitan-shitaya
Bicuspid (adj.) -- dah-sfek-, dah-sfekik
Bicycle -- dah-halek
Bidirectional -- dah-kharat-, dah-kharatik
Biennial (adj.) -- dah-tevunik
Bifacial leaf -- dah-limuk-mor
Bifid -- dah-krusik
Big -- suk, suk'
Bigeneric -- dah-komak-, dah-komakik
Bigeneric hybrid -- dah-komakik rish-ha-vel
Bilabiate -- dah-bru-, dah-bruyik
Bilateral -- dah-vla-, dah-vlaik
Bilateral symmetry -- dah-vla-talikal
Bile -- thel'a-zalu-masu
Bile duct -- thel'a-zalu-mev
Bile salts -- thel'a-zalu-alemlar
Bilge -- smashau-shal (t'masu-hali)
Bilge keel -- tehn-padukau-ralek (t'masu-hali)
Bilge pump -- smashau-shal-spunek (t'masu-hali)
Biliary tract -- thel'a-zalu-ek'ur
Bimanual (adj.) -- dah-el'ruhik
Binary (adj.) -- dah-, dahik; dah-krus-, dah-krusik
Binary code -- dah-kiht
Binary fission -- ek'dahsaya
Binary notation -- dah-pitohat
Binary scale -- dah-mathu
Binary star -- dah-yel
Binaural -- dah-kaluk-zhuyik
Binocular (adj.) -- dah-bezhun-, dah-bezhunik
Binoculars -- dah-zan-vel
Binomial (n.) -- dahsu'us
Binomial array -- dahsu'us-zehlaya
Binomial coefficient -- dahsu'us-kakratulek
Binomial distribution -- dahsu'us-sagan
Binomial function -- dahsu'us-kek
Binomial theorem -- dahsu'us-kek'yed
Binovular twins -- t'dahsular s'natya-yu-murlar
Bio-scanner -- ha-glashayek
Biochemistry -- ha-meil-tal
Bioclastic rock -- ha-zarahk-kov
Bioclimatology -- ha-ek'nosh-tal
Biodiversity -- ha-don-ka'es
Biogenic -- ha-torvauk, ha-storauk
Biogenic compound -- ha-storau-tukh
Biogenesis -- ha-storaya
Biogeography -- ha-solektra-tal
Biohazard -- ha-tehvar
Biological -- ha-, hatik
Biological clock -- ha-wak-vel
Biological control -- ha-tash
Biological race -- ha-koshtri
Biological warfare -- ha-vel-ahkhan
Biology -- ha-tal
Bioluminescence -- ha-ha'tanaya
Biomass -- hatra
Biome -- ha-kas-shal
Biometeorology -- igen-va-tal t'ha-vellar
Biomimetic gel -- ha-va'amau-khlup
Biophysics -- ha-tor-tal
Biopsy (n.) -- nalatra-nisan
Biosphere -- ha-ek'shal
Biostratigraphy -- ha-tin-tal
Biosynthesis -- ha-fereikan
Biosynthetic limb -- ha-sutorik sikrus
Biota -- shal-ha-veltra
Biotic -- ha-, hatik
Biotic association -- ha-katravek
Biotic barrier -- ha-foshek
Biotic factor -- ha-klai
Biotite -- nesh-timazh-kov
Biotopographic -- ha-solektra-shidik
Biotroph -- sakasu-nalatra-neshuhk
Biotype -- ha-ves
Biozone -- wak-ha-shal
Bipedal -- dah-mal-latesik
Bipinnate -- dah-patik
Bipolar coordinate -- dah-naik shi-kethel
Bipyramid -- dah-rekun
Biramous -- dah-gel-, dah-gelik
Bird -- kushel
Birth -- keshtan
Birthday -- gad t'keshtan
Birthmark -- keshtan-kur-vel
Bisect -- dah-nesh-tor (cut); dahlefau (math.)
Bisector -- dahlefayek
Bisexual (adj.) -- dah-guv-, dah-guvik
Bisexuality -- dah-guv'es
Bismuth -- grok-tukh
Bisphenoid -- dah-shihvek-vel
Bite -- zeshau, zeshaya
Bitter -- sfith(-)
Bitumen -- vesuhl (anc.)
Black -- nesh-kur
Black hole -- stukh-wak-razh; pash-yel
Blacksmith (n.) -- shek-zhuksu
Blade (n.) -- (wun-)mor
Blade angle -- mor-vulu
Bladder (anat.) -- vazh-sa'haf (TGV), vazhaf (MGV)
Blame -- tenah, tenai
Blanket (bedding) -- yuk-sai
Blast -- thorshau, thorshaya
Blast shutter -- thorsh-fo-wein
Blastocyst -- tab-nala-dukal
Blaze (n.) -- yon
Bleach -- laf-, lafau
Bleaching -- lafaya
Bleed -- khafau
Bleeding -- khafaya
Blend -- herish, herish-tor
Blender (device) -- herishek
Blennophobia -- shuhk-pthak
Blepharitis -- bezhun-wein-yonshaya
Bless -- kudau
Blessing -- kudaya
Blight (n.) -- luk-has
Blind (adj.) -- glan-fam
Blind, The -- Glan-famu
Blindness -- glan-fam'es
Blister (n.) -- yontau-masu-vihk
Blivet -- hal-tukh-sa'haf
Blizzard -- izh-sahriv
Blob -- vihk
Block -- klotau (v.); vihpan (chunk of wood, etc.)
Blockage -- klotaya
Blood -- khaf
Blood cell -- khaf-nala
Blood clot -- khaf-vihk
Blood coagulation -- khaf-vihkaya
Blood count -- khaf-tum
Blood donor -- khaf-tansu
"Blood fever" -- plak-tau (anc.)
Blood flow -- khaf-yumaya
Blood group -- khaf-maat
Blood plasma -- (bosh-)khaf-masu
Blood poisoning -- khaf-gisaman
Blood pressure -- khaf-ne'hish
Blood sugar -- khaf-slor-tukh
Blood test -- khaf-nisan
Blood typing -- khaf-vesaya
Blood vessel -- khaf-mev
Bloom -- svai, svai-tor (flower); sposhan (explosive growth)
Blooming -- svai-tu'ashya
Blow (v.) -- salur
Blow up (v.) -- thorshau (explode); visovau (inflate)
Blower (device) -- salur-vel
Blown sand -- salan-mazhiv
Blowpipe -- salur-mev
Blue (color) -- pla-kur
Blue-green (color) -- pla-yar-kur
Blueprint (n.) -- torvau-besan
Blunt (adj.) -- pas-, pasik (not sharp); it-fam (tactless)
Board (n.) -- dohn
Boat -- masu-hali
Body -- vukhut
Body cavity -- vukhut-pi'tauk
Bog (n.) -- flasikh
Bohrium -- leh-reh-tukh
Boil (med.) -- pi'tak
Boil (v.) -- kan-tor
Boiler -- kanek
Boilermaker -- kanek-zhuksu
Boiling point -- kan-falek'es
Bold -- vakh
Bole (botany) -- lap-fek
Bolide -- thorsha-wesh-kov
Bollard -- kif-lehk
Bolt (mech.) -- terk, terkau
Bolus -- yemtra
Bomb -- thorshek; thorshkau
Bombardment -- thorshkaya
Bomber (vehicle) -- thorshek-hali
Bonanza -- don-kut (anc.)
Bond -- tel, tel-tor
Bonded (adj.) -- telik
Bonded, One who is -- telsu
Bonding (n.) -- telan
Bone -- hinek
Bone marrow -- hinek-masu
Book -- dunap
Bookbinder -- dunapshausu
Bookbinding -- dunapshaya
Bookcase -- dunap-tsorayek
Boolean algebra -- seht-su'us-ek'tal t'Seshet
Boom (sound) -- ork, orkau
Boost -- aborau, aboraya
Booster -- aborayek
Booster coil -- aborau-pakuv
Booster pump -- aborau-spol
Booster rocket -- aborau-yon-hashek, aborayek
Booster station -- aborau-wurzel
Boot (n.) -- kluf
Border (n.) -- ek'zehl
Bore (ocean.) -- pilash-mashen-pral
Bore (v.) -- spitau
Boreal climate -- pid-desh'rak-ek'nosh
Boreal forest -- pid-desh'rak-laptra
Boreal zone -- pid-desh'rak-shal
Boric acid -- sash t'rak-reh-eshu
Boring (adj.) -- guhf-, guhfik
Boring bar -- spitau-mofek
Boring machine -- spitau-mishu
Boring tool -- spitau-raul
Born, to be -- pukeshta
Boron -- rak-tukh
Borrow -- yahv-tor
Boss (n.) -- feihan
Botany -- kastik-tal
Both -- on
Bother (v.) -- ertau
Bottle -- mashek
Bottle glass -- mashek-makh
Bottom (n.) -- lanet
Bouchon -- da-sfek-radet (t'wak-vel)
Boulder -- suk'kov
Bounce -- rukau, rukaya
Boundary -- krup
Boundary layer -- krup-tin
Bow (n.) -- khom-krus (ship); kes-wun (weapon); ovulaya
Bow (v.) -- ovulau
Bowl -- yerak
Bowstring -- kes-wun-elakh
Box -- natuhn
Boy -- sa-kan
Bra -- thasek-dah'haf (TGV); thak-dahf (MGV)
Brace (v.) -- fir-tor
Bracelet -- kar-nik-zhel
Brachialgia -- kar-kusut(-nosh)
Brachiocephalic -- patam-kar-, patam-karik
Brachycephalic -- pen-patam-, pen-patamik
Brachycerous -- pen-kash-gelik
Brachydactyly -- (ritsuri) pen-uk-nosh
Bracing (n.) -- firan
Bracing wire -- fir-mokelakh
Bracket (n.) -- mad
Brackish -- krus-alem-masupik
Bradyarthria -- (ritsuri) vohri-stariben-nosh
Bradycardia -- vohri-threshan-nosh t'kahf-spol
Bradykinesia -- (ritsuri) vohri-dvun-nosh
Bradylalia -- vohri-stariben-nosh
Bradypnea -- vohri-threshan-eshan
Braid -- pris, pris-tor
Brain -- shi'nahp (TGV); shad (MGV)
"Brain death" -- ek'tevakh
Brain tumor -- shad-gnal
Brain waves -- shad-katromlar
Brake -- vohrau; vohrayek
Brake band -- vohrau-zhel
Brake drum -- vohrau-vluhn
Brake lining -- vohrau-tvitaya
Brake pad -- vohrau-trak
Brake parachute -- vohrau-tev-sai
Brake shoe -- vohrau-shihvek
Branch (n.) -- gel (path, segment); kas-gel (bush); lap-gel (tree)
Branch (v.) -- gel-tor
Branchiostegal -- masu-eshanek-weinik
Brass -- dvesh-tukh
Brazier -- fas-nentu (cooking); psethek (drying); lamekhek (warming)
Bread -- kap
Break -- shau, shaya
Break into little pieces -- zarahk-tor
Breaker -- (raf-)shayek (elect.); kik-pral (ocean.)
Breakfast -- asal-yem
Breakthrough -- sastoraya
Breakwater -- pral-foshek
Breast -- thasek (TGV); thak (MGV)
Breast bone -- tuf-hinek
Breast pump -- thas-spol
Breath -- esh
Breathe -- esh-tor
Breathing -- eshan
Breccia -- zarahk-teret-kov
Breed (n.) -- kosh-ves
Breeder reactor -- fereik-folayek
Breeze (n.) -- pi'salan
Brick -- dok
Brick clay -- dok-krizhiv
Bricklayer -- dok-torvausu
Bridge -- tash-svitan (command center); mesut (span)
Bright (adj.) -- ugel-, ugelik (light); klon-, klonik (smart)
Brightness -- ugel'es
Brilliance -- maut-ugel'es (brightness); maut-klon'es (intelligence)
Brilliant (adj.) -- maut-ugelik (very bright); maut-klonik (very smart)
Brine -- alem-masu
Bring -- katau
Brink (n.) -- rihk
Brisket -- neik-tuf (t'aushfa)
Bristle (n.) -- stegel-isach
Brittle -- wei-shau-yehat
Broad-leaf -- eik-mor-kastik, eik-mor-lap
Broad-leaved -- eik-morik
Broadcast -- sasau, sasaya
Brochure -- dunesh
Broken, to be -- pushau
Bromine -- fnek-tukh
Bronchial -- eshaf-mev-, eshaf-mevik
Bronchiole -- pi'eshaf-mev
Bronchitis -- eshaf-mev-yonshaya
Bronchoscopy -- eshaf-mev-zanan
Bronchus -- suk'eshaf-mev
Bronze (n.) -- krish(-tukh)
Brood (n.) -- kesh-travek
Broom -- fnash-vel
Brother -- sa-kai
Brown -- khav-kur
Bruise (n.) -- wadi-yarek
Brush (n.) -- achut
Bruxism -- zud-grazhau-nosh
Bryology -- yekuhl-tal
Bubble -- duk, dukau
Bucca -- nak
Buccal cavity -- tvi-ru'lut(-pi'tauk)
Buccal gland -- ru'lut-pi'nafek
Bucket -- mashuk
Buckle (n.) -- tersek
Bud (n.) -- svai-mur (flower); krus-mur (leaf, stem, etc.)
Buffer -- fukat, fukat-tor
Buffer action -- fukat-torai
Buffer battery -- fukat-kipof
Buffer circuit -- fukat-raf-kuv
Buffer solution -- fukat-meil-masu
Buffeting (aero.) -- hash-hutaya
Bug (v.) -- smertau
Build -- torvau
Builder -- torvausu
Building -- kel
Bulb (botany) -- kas-mur
Bulkhead (aircraft/ship) -- tvi-temok
Bull's-eye -- les-svitan
Bump (n.) -- kad
Bundle (anat.) -- slahtra
Bunsen burner -- yontayek t'ek'tal-zup-shal
Buoy -- (markau-)ulidayek
Buoyancy -- abmarkan'es
Buoyant -- abmarkan-, abmarkanik
Burial -- visolektaya
Burn -- yontau, yontaya
Burner -- yontayek
Bursa -- lesek-sa'haf (boshal k'masu)
Bursiform -- sa'haf-shidik
Bursitis -- lesek-sa'haf-yonshaya
Burst -- thorau, thoraya
Bury -- visolektau
Bushing (mech.) -- radet
Bussard collector -- tershayek t'Bussard
Busy -- toran-, toranik
But -- hi
Butte -- (pa'ash-)kunel (non-volcanic); zul-kunel (volcanic)
Butterfly valve -- mathra-spunek
Buttocks -- pla'kruslar
Button -- gonaf
Buttress (n.) -- si-kel-nenikaya
Buy (v.) -- mahr-tor
Bypass -- pamutau, pamutaya; pamutayek
Bypass pump -- pamutau-spol
Bypass valve -- pamutau-spunek
Cabinet -- tsorayek
Cable (n.) -- elakh
Cable buoy -- (markau-)elakh-ulidayek
Cable duct -- elakh-mev
Cable release -- elakh-torai-vel
Cable stitch -- elakh-og, elakh-og-tor
Cabling -- elakhtra
Cache -- tsorau, tsoraya
Cache memory -- tsorau-vokaya
Cacophobia -- watosh-pthak
Cadaver -- tevikeh
Cadet -- ne-lan
Cadmium -- stal-tukh
Cadmium sulfide -- vlau'u t'stal-tukh
Caducous -- ten-tevan-, ten-tevanik
Cage -- kraisek, kraiskau
Calcaneus, Calcaneum -- timut-hinek
Calcareous -- gav-, gavik
Calciferous -- gav-alem-, gav-alemik
Calcification -- hinekaya
Calcination -- tukh-fasan
Calcine -- fasu-tukh
Calcite -- gav-khush-tukh
Calcitonin -- hinek-dau-tukh
Calcium -- hinek-tukh
Calcium carbonate -- gavu t'hinek-tukh
Calcium chloride -- lafu t'hinek-tukh
Calculus -- pitoh-su'us-ek'tal (math.); nafek-kov (med.)
Caldera -- ne'hal-zul-razh
Calendar -- gad-besan
Calf (anat.) -- vaukh
Caliber, Calibre -- wun-fna-thon (gun), mev-fna-thon (pipe)
Californium -- keh-tukh
Caliper(s) -- mes-thonek
Call (v.) -- vutau
Call (out) to -- shoret
Called, to be (communication) -- puvutau
Called, to be (named) -- wimish
Callous (anat.) -- stein
Calm -- hayal
Calorescence -- ha'gel-vish-vasaya
Calorific value -- falek'es-saprah-tala
Calyx (botany) -- svai-mortra
Cam -- ok
Camber -- aberala-tchakat (aero.); abru-tchakat (eng., mech.)
Cambium (botany) -- to'ovau-tin t'lap-vukhut
Cambium (med.) -- tvi-tin t'hinek-nalatra-wein
Campanulate -- kus-vakh-shidik
Camshaft -- ok-fek
Camera -- glayek
Camouflage -- pasut, pasutau
Campaniform -- ub-shidik
Campanile -- kus-vakh-kispek
Campanulate -- kus-vakh-shidik
Can (container) -- mokuhlek
Can (v.) -- kup
Canal -- mev (botany); masu-yut (waterway)
Canard -- fa-rala
Cancer -- rasahtra
Candle(stick) -- ha'fek
Canker (sore) -- wuk
Cannibalism -- sha'ves-yokulan
Cannon -- thorshun (old contraction of "thorsh-wun")
Canopy -- krein (aero.); lap-wein-tin (botany); tevan-sai-vukhut
Cantilever -- wuh-nodol-zeh
Cantilever bridge -- wuh-nodol-zehik mesut
Canyon -- spathel
Cap (hat) -- taik
Capacitance -- tsor'es
Capacitor -- tsorek
Capacity -- tsoh
Capillary -- pi'khaf-mev
Captain (n.) -- ot-lan (army/marines); khart-lan (naval/Starfleet)
Capture -- kum, kum-tor
Caravan -- nik'el (anc.)
Carbon -- nol-tukh
Carbon cycle -- ha-da-nel t'nol-tukh
Carbon dioxide -- dah-eshu t'nol-tukh
Carbon disulfide -- dah-vlau'u t'nol-tukh
Carbon fixation -- nol-tukh-nodolaya
Carbon monoxide -- eshu t'nol-tukh
Carbon star -- nol-tukh-yel
Carbon steel -- nol-tukh-pishek
Carbon tetrachloride -- keh-lafu t'nol-tukh
Carbon value -- nol-tukh-tala
Carbonaceous -- nol-tukh-tuhlauk
Carbonic acid -- sash t'masu-reh-eshu
Carbuncle -- pi'taktra
Carburetor -- hal-sov-mishek
Carcinogen -- rasahtra-torek
Carcinoma -- wein-nala-rasahtra
Card (n.) -- nop
Cardassian -- Kardassu
Cardiac arrest -- khaf-spol-pehkaya
Cardiac muscle -- khaf-spol-dvunek
Cardioblast -- tveshu-nala t'khaf-spol svi'ten-kan-bu
Cardiology -- khaf-spol-tal
Cardiomalacia -- ritsuri-kobatau-nosh t'khaf-spol-dvunek
Cardiomyopathy -- has t'khaf-spol-dvunek
Cardiovascular system -- khaf-ifis-torektra
Carditis -- khaf-spol-yonshaya
Care -- tun, tun-tor
Care for (like) -- tishau
Care for (tend) -- palutunau
Careful -- tun-bosh
Cargo -- tusla
Cargo bay -- tusla-sutauk
Cargo hold -- tusla-tsorau-shal
Cargo module -- tusla-natel
Cargo pod -- tusla-tvi'haf
Cargo storage complex -- tusla-tsorau-keltra
Cargo transporter -- tusla-ifisek
Cargo unit -- tusla-kebi
Carmine (red color) -- kran-kur
Carnelian -- pelkev
Carnivore -- kahm-yokulsu
Carnophobia -- kahm-pthak
Carotene -- kas-zhar-kurek
Carotid artery -- uzh-khaf-mev t'talu
Carpal -- kar-nik-hinek
Carpel -- kas-ko-krus
Carpus -- kar-nik
Carrier -- leshek
Carrier filter -- lesh-kapol
Carrier wave -- lesh-pral
Carry -- lesh
Carry out (to do) -- fitor
Cart (n.) -- hal (anc.)
Cartilage -- rihinek
Cartilaginification -- rihinekaya
Cartography -- besan-tanaf
Cartridge -- svekh
Carve -- skrim-tor
Carving (n.) -- skrim
Caryopsis -- yartik-savas
Cascade -- ash-yumau, ash-yumaya
Case (event) -- nuf
Casein -- thas-tesihk
Caseous -- thuhk-kahk
Casket -- natuhn (box); tevikeh-natuhn (coffin)
Cast (v.) -- vishizhau (manufacturing); lehm-tor (throw)
Cast iron -- vishizh-shek(-tukh)
Cast out (v.) -- dakh (anc.)
Cast steel -- vishizh-pishek(-tukh)
Cast stone -- vishizh-kov
Catabiosis -- tsuri nala-shakhuvaya
Catabolism -- tepul-torek
Catadromous -- yolmatrupik
Catalyst -- torai-tukh
Cataphyll -- neik-rimor
Cataplexy -- zherka-kobatau-nashiv
Catapult (n.) -- sashizhek
Cataract (med.) -- bezhun-ripa'shaya
Catarrh -- tvi-votaya t'prash-nala-tin
Catch (v.) -- kum, kum-tor
Catheter -- smashau-mev
Cathode -- u'rak-narafek
Cathode-ray tube -- u'gal-zehl-mev
Cation -- a'rak-falun-krus
Catoptrophobia -- haulat-pthak
Cattle -- kahtel (Vulcanized Terran word)
Catwalk -- mesah
Caudal fin -- harr-ralek
Caudate -- harr-ma-, harr-mayik
Cauldron, Caldron -- fas-matuhlek
Caulescent -- kas-fek-mayik
Caulk -- mafen, mafen-tor
Cause -- aisha, aishan
Caustic (n.) -- yontau-meil
Caution -- yuzhat, yuzh-tor
Cave -- tauk
Cavern -- suk'tauk
Cavity -- pi'tauk (body); zud-razh (tooth)
Cay -- neik-vikuvtra
Ceiling -- abru-tol
Cell (biology) -- nala
Cell culture -- nala-litra
Cell cycle -- nala-da-nel
Cell differentiation -- nala-natyantek
Cell division -- nala-dahshaya
Cell fusion -- nala-kaunshaya
Cell growth -- nala-to'ovaya
Cell membrane -- nala-wein
Cell wall -- nala-temok
Cellular -- nalatik
Cellulitis -- nalatra-yonshaya
Cellulose -- nen-kas-tukh
Cement (n.) -- kluterek
Center -- svitan
Center of action -- torai-svitan
Center of buoyancy -- abmarkan'es-svitan
Center of gravity -- ne-seshan-svitan
Center of mass -- shivak-svitan
Center of pressure -- ne'hish-svitan
Center of symmetry -- talikal-svitan
Central force -- svitan-nekwitaya
Central nervous system -- nen-wel-torektra
Central processing unit (CPU) -- svitan-patorau-kebi (t'tum-vel)
Centrifugal brake -- sadan-vohrayek
Centrifugal casting -- sadan-vishizhaun
Centrifugal clutch -- sadan-runemek
Centrifugal fan -- sadan-sovek
Centrifugal force -- sadan-nekwitaya
Centrifugal pump -- sadan-spol
Centrifuge (n.) -- (sadan-)dahshayek
Centripetal force -- vidan-nekwitaya
Centromere -- toltra-tersau-vel
Cephalgia -- patam-kusut
Ceramic -- kriz-, krizik
Cerebellum -- dvunek-tash-svitan
Cerebral abscess -- shad-pi'tak
Cerebral blood flow -- shad-khaf-yumaya
Cerebral cortex -- si-tin t'nahp-tash-svitan
Cerebral hemorrhage -- shad-khafaya
Cerebral tumor -- shad-gnal
Cerebrum -- nahp-tash-svitan
Ceremony -- van-kal (anc.)
Cerium -- pran-tukh
Certificate -- to-kisev
Cerulean (sky blue) -- igen-kur
Cervical vertebra -- talu-hinek
Cervix -- sudef-talu
Cesium, Caesium -- zhaimasu-tukh
Chaetophobia -- isachya-pthak
Chain (made of links) -- naf-elakh (TGV), naflakh (MGV)
Chain (series) -- weizehl
Chain block -- naflekh-aberau-vihpan
Chain conveyor -- naflekh-zheleshek
Chain locker -- naflekh-tvi-shal
Chain pump -- naflekh-spol
Chain reaction -- weizehl-folaya
Chain wheel -- naflekh-halek
Chair -- ku-san (anc.)
Chalk -- gav
Chalk line -- gav-zehl
Challenge -- kali-fi, kali-tor
Chamber -- tvi-shal
Champion -- skilamu (anc.)
Change -- rubah, rubai
Changed, to be -- purubai
Channel (n.) -- glantokau-yut (telecomm.); faik-yut (computer); mashyut
(water)
Chaos -- nezhak
Char (v.) -- yonol-tor
Characteristic (n.) -- noshtra
Charcoal (n.) -- yonol-tukh
Charge (n., elect.) -- falun
Charge (v.) -- vifalunau
Charger (device) -- vifalunek
Charging circuit -- vifalun-raf-kuv
Charging current -- vifalun-katrom
Charging voltage -- vifalun-toruk'es
Chart -- besan; besau
Chartreuse -- tehk-kur
Cheat (v.) -- kravau
Check (v.) -- rihamau
Check digit -- rihamau-un
Check valve -- pla-yumau-spunek
Cheek -- nak
Cheese -- thuhk
Chef -- opilsu
Cheilitis -- bru-yonshaya
Chemical -- meil(-tukh)
Chemical balance -- meil-vo'ektaya
Chemical bond -- meil-tel
Chemical compound -- meilaktra
Chemical energy -- meil-tepul
Chemical equation -- meil-vo'ihn
Chemical reaction -- meil-folaya
Chemiluminescence -- meil-dakh-ha'tanaya
Chemistry (study) -- meil-tal
Chernozem -- nesh-solek
Chert -- kohv-mazhiv-kov
Chest (anat.) -- tuf
Chew (v.) -- nal-tor
Chief petty officer -- feihan
Chilblain -- samek-yontaya
Child -- kan
Childbirth -- kan-keshtan
Childhood -- kan-wak
Children -- kanu (TGV), kanlar (MGV)
Chiller (device) -- samuyek
Chime (n.) -- kusek
Chimney -- vuzh-mev
Chine -- vukh-rihk
Chinook (wind) -- lamekh-suk'kunel-salan
Chip (n.) -- val
Chiralgia -- el'ru-kusut
Chitin -- yol
Chlorinate -- lafitau
Chlorination -- lafitaya
Chlorine -- laf-tukh
Chlorophyll -- kas-yar-kurek
Choice -- dvel
Choke (v.) -- khluhkau
Chondroma -- rihinek-gnal
Chondromalacia -- rihinek-mosaya
Chondrosarcoma -- rihinek-rasahtra
Choose -- dvel-tor
Chosen, to be -- pudvel-tor
Chromatic circle -- kur-da-kuv
Chromatid -- toltra-kan
Chromatin -- toltra-tukh
Chromic acid -- sash t'slau-keh-eshu
Chrominance -- kur-thon'es
Chromium -- slau-tukh
Chromodynamic light -- kur-toranu-ha'gel
Chromoelectric force field -- fosh-vunai t'kur-raf-tepul
Chromosome -- toltra
Chromosome mapping -- toltra-besaun
Chromosome set -- toltra-eku
Chromosome sorting -- toltra-wihfelaun
Chroniton -- wak'gal
Chroniton beam -- wak'gal-zehl(ek)
Chronometer -- wak-vel
Chronophobia -- wak-pthak
Chyle -- thel'a-yak(-masu)
Chyluria -- ritsuri-nosh t'thel'a-yak svi'vazh
Chyme -- ulef-skaun-yemtra
Cicatrix -- ulidar
Cilium -- nala-isach
Cinder cone -- vitush-kunel
Cinnabar -- masumok-tukh-van, vlau'u t'masumok-tukh
Circadian rhythm -- gad-da-nelik tvi-farr-dath
Circinate (botany) -- pakuvauk
Circle (n.) -- da-kuv
Circuit -- raf-kuv
Circuit breaker -- raf-kuv-shayek
Circuit diagram -- raf-kuv-ufesan
Circuit relay -- raf-kuv-gol'dvunek
Circuitry -- raf-kuvtra
Circular -- raf-kuv-, raf-kuvik
Circular measure -- raf-kuv-thon
Circular polarization -- raf-kuv-narakaya
Circular saw -- raf-kuv-zuneshek
Circular velocity -- raf-kuv-threshan
Circulate -- da-kuvau
Circulating current -- da-kuvau-katrom
Circulating pump -- da-kuvau-spol
Circulation -- da-kuvaya
Circulator -- da-kuvayek
Circulatory system -- da-kuvau-torektra
Circumference -- pa-thon t'da-kuv
Circumnutation -- kulan-to'ovaya
Cirque (geol.) -- ku-li-razh
Cirrocumulus (cloud) -- tra-tcha-wan
Cirrostratus (cloud) -- tin-tcha-wan
Cirrus (cloud) -- tcha-wan
Citric acid -- savas-sash
City -- kahr
Civilization -- sutenivaya
Clamp (n.) -- stek
Clan -- maat
Clarifier (device) -- pa'shayek
Clarify (explain) -- starpa'shau
Class (n.) -- mohrn
Classification -- mohrnaya
Classify -- mohrnau
Claustrophobia -- ikap-shal-pthak
Clavicle -- dol-hinek
Claw (n.) -- spahk
Clay -- krizhiv
Clean (v.) -- pu-tor
Clear (transparent) -- pa'shi-, pa'shik
Clear (v.) -- pa'shau
Clear air turbulence -- pa'shi-sov-wauk
Cleave (v., split) -- thresh-tor
Cleaver -- threshek
Cleft -- thresh
Cliché -- pstheran
Cliff -- menal
Climate -- ek'nosh
Climate control -- ek'nosh-tash
Climatic change -- ek'nosh-rubah
Climatic trend -- ek'nosh-venek
Climatic zone -- ek'nosh-shal
Climatology -- ek'nosh-tal
Climb (v.) -- man-tor
Clinic -- pi'shi'has
Clinometer -- (el'ru-)vul-thonek
Clinophobia -- sar-tak-pthak
Clitoridectomy -- ko-lok-snem
Clitoris -- ko-lok
Cloaca (zoology) -- ek'shaht-razh
Cloak (clothing) -- to-sai
Clock -- wak-vel
Clod -- (solek-)vihk
Clone (v.) -- tolasau
Close (adj.) -- beyi-, beyik
Close (v.) -- ikap-tor
Closed (adj.) -- ikap-, ikapik
Closed canopy (botany) -- ikap-lap-wein
Closed circuit (n.) -- ikap-raf-kuv
Closed interval -- ikap-tvi-eku
Closed loop (n.) -- ikap-pakuv
Closed set -- ikap-eku
Closed subroutine -- ikap-ne-faikhartek
Clot (n.) -- vihk
Cloth -- sai
Clothes, Clothing -- sai-vel
Cloud (n.) -- wan
Cloud bank -- wantra
Cloud chamber -- wan-pi'shal
Cloud cover -- wan-wein
Cloudiness -- wan-sateh'es
Club (n.) -- muhd (anc.)
Clutch (mech.) -- dan-runemek
C