beats by dre cheap

VOYAGER

PRVA SEZONA
Nakon sporazuma Federacije sa Kardasijanskom Unijom 2371. godine, grupa disidenata zvana Makiji po?inje sa svojim teroristi?kim djelima uz granicu sa Kardasijom. Zvjezdana flota im odlu?uje stati na kraj i posve?uje sve vi?e brodova tom zadatku. Novi brod, USS Voyager, pod zapovjedni?tvom kapetanice Kathryn Janeway kre?e za jednim makijskim brodom u nestabilnu regiju zvanu Pustara. Oba broda hvata ogroman val i odvla?i ih u kvadrant Delta, gdje otkrivaju Skrbnika, mo?no bi?e koje ih je tu dovelo. Pre?ivjele posade oba broda odlu?uju sura?ivati. Makijski brod se zabija u Skrbnikovu stanicu kako bi je uni?tilo - ?to zna?i i da se Voyager ne mo?e vratiti doma. Novo Voyagerovo vodstvo se sastoji od kapetanice, poru?nika Tuvoka, poru?nika Parisa, holografskog Doktora i zastavnika Kima, te od biv?ih makija Chakotaya, koji dobiva funkciju prvog ?asnika, te poru?nice Torres. Tu su jo? i brodski kuhar Neelix i njegova djevojka Kes. Zbog podrijetla ?lanova posade nastaju sukobi izme?u njih. Posada susre?e Vidijance, vrstu oboljelu od opakog faga. Kroz mikro-crvoto?inu uspijeva kontaktirati jedan romulanski brod, ali dvadeset godina u pro?losti. Tom Paris je osu?en za ubojstvo. Kim do?ivljava iskustvo blizu smrti. Janeway razmi?lja o kra?i vrlo naprednog teleportera koji bi Voyager vratio ku?i za puno manje vremena. Vidijanski znanstvenici uspijevaju podijeliti Torresovu u dvije osobe. Neelix susre?e tvorca oru?ja koje je uni?tilo njegov svijet. Tuvok odlu?uje da tri najproblemati?nija biv?a Makija moraju pro?i obuku Zvjezdane flote.

DRUGA SEZONA
Amelia Earhart je prona?ena ?iva na jednom planetu kojeg je Voyager posjetio. Doktor dobiva halucinacije, misle?i da je svoj tvorac. Kim se budi u alternativnoj stvarnosti, na Zemlji. Anomalija po?inje gutati Voyager, natjerav?i posadu da se stisne u holodeku. Voyager nailazi na ?enskog Skrbnika, koji im ne ?eli pomo?i. Chakotay, osramo?en na?inom kojim ga je Seska prevarila, odlazi za njom u kazonski dio svemira. Torresova popravlja robota koji je uzima za taoca. Paris probija barijeru warpa 10. Tuvok se mora pozabaviti Lonom Suderom, ubojicom jednog ?lana posade. Janeway i Torres moraju zaustaviti kardasijsku sondu koja je na putu da uni?ti jedan planet. Jedan pripadnik vrste Q ?eli umrijeti na Voyageru. Dvije kopije Voyagera sura?uju kako bi pobijedili Vidijance. Tuvok i Neelix se zbog kvara teleportera spajaju u jednu osobu - je li moralno razdvojiti tu osobu? Seska javlja Chakotayu da je rodila njegovo dijete, pa Kazonci prijevarom preuzimaju kontrolu nad brodom.

TRECA SEZONA
Talaksijanska flota, uz pomo? Lona Sudera koji je jedini ostao na Voyageru, vra?a brod u ruke kapetanice Janeway. Tuvok se prisje?a svojih dana na USS Excelsioru. Paris i Kim su u smrtnoj opasnosti u jednom zatvoru. Posada nailazi na jedan planet na kojem su se dva Ferengija proglasila bogovima. Janeway odlazi na psihi?ko putovanje kako bi spasila Kes. Voyager susre?e Federacijski vremenski brod iz 29. stolje?a, doga?a se nezgoda, i zavr?avaju u 20. stolje?u na Zemlji gdje jedan ra?unalni magnat koristi dijelove sa vremenskog broda za vlastitu zaradu. Janeway sudjeluje u gra?anskom ratu Q-kontinuuma. Neelix shva?a da ne poznaje dio svemira kroz kojeg ?e brod pro?i, pa mora na sumnjive na?ine nabaviti kartu. Janeway i Chakotay stalno pro?ivljavaju jedan doga?aj. Chakotay susre?e grupu biv?ih Borgovih dronova. Kes se jedno jutro budi kao starica i po?inje se vra?ati u pro?lost. Doktor si stvara savr?enu holografsku obitelj. Torres otkriva Tuvokov holo-program "najgoreg slu?aja", u kojem se mora boriti protiv pobunjenih Makija na brodu. Voyager susre?e Borga, s kojim ulazi u savezni?tvo protiv nepoznatih tu?inaca, Vrste 8472.

CETVRTA SEZONA
Janeway je ranjena, pa Chakotay preuzima zapovjedni?tvo i razvrgava savez sa Borgom, a na brodu ostaje jedna radilica, Sedma od Devet. Doktor joj skida ve?inu usadaka i tvrdi da ona mo?e vratiti svoju ljudskost, a Kes otkriva parapsiholo?ke sposobnosti i odlazi na vi?e razine postojanja. Chakotay prolazi kroz kamp za pranje mozga na jednom planetu. Sedma dobiva vizije svojih roditelja, pa otima Neelixa i kre?e nazad prema Kolektivi. Voyager susre?e Annoraxa, kapetana vremenskog broda koji mo?e izbrisati ?itave civilizacije iz postojanja. Torres je uhi?ena zbog nasilnih misli na jednom planetu, a Tuvok uskoro otkriva ?okantnu tajnu te civilizacije. Maleni brod uspijeva ukrasti ra?unalnu jezgru Voyagera, pa Janeway i Tuvok odlaze na planet gdje susre?u Leonarda da Vincija iz njezine holo-simulacije. Neelix se vra?a sa ruba smrti, no po?inje razmi?ljati o istinitosti pri?a o zagrobnom ?ivotu. Doktor sprije?ava Romulane u kra?i eksperimentalnog federacijskog broda u kvadrantu Alfa. Posada nailazi na Hirogence, lova?ku vrstu, ?iji je plijen Vrsta 8472. Um Sedme od Devet kontrolira trgovac oru?jem. Hirogenci preuzimaju kontrolu nad Voyagerom i pretvaraju brod u jedan veliki holodek u kojem love ?lanove posade. Kradljivac tijela stvara pomutnju na brodu. Janeway mora uni?titi molekulu poznatu kao Omega. U jednom muzeju u kvadrantu Delta nakon nekoliko stolje?a je otkriven Doktorov program. Voyager susre?e superbrzi brod Zvjezdane flote spreman da ih odvede ku?i, no sve nije kako se ?ini.

PETA SEZONA
Voyager dolazi u tamnu regiju svemira, u kojoj se ne vide zvijezde, gdje susre?u Malonce. Spojem Sedminih nanosondi i Doktorovog holoemitera nastaje super-Borg. Tom Paris dizajnira letjelicu Delta, napredniju verziju ?atla. Chakotay nailazi na simulaciju sto?era Zvjezdane flote, koju je izgradila Vrsta 8472. Petnaest godina nakon uni?tenja Voyagera, Chakotay i Kim se vra?aju kako bi promijenili pro?lost. Doktor stvara novog holografskog lije?nika, kardasijskog ratnog zlo?inca, kako bi spasio B'Elannin ?ivot. Nakon ru?enja na pusti planet, Paris i Tuvok susre?u jednu ?enu u koju se Tuvok zaljubljuje. Voyager se ponovo sukobljuje sa Borgom, a u poku?aju kra?e tehnologije koja bi ih br?e dovela ku?i, susre?u i njihovu kraljicu. Torres poma?e prona?i ?udovi?te na jednom malonskom teretnjaku. Sedma poma?e posadi federacijskog vremenskog broda da sprije?i uni?tenje Voyagera. Posada susre?e USS Equinox kojeg je tako?er Skrbnik doveo u kvadrant Delta, a ?ija posada koristi i ubija potprostorna bi?a za br?i povratak ku?i, pa Janeway oduzima ?in kapetanu Ransomu.

SESTA SEZONA
Malobrojna posada Equinoxa poku?ava pobje?i, a kapetan Ransom daje svoj ?ivot kako bi spasio Voyager. Sedma susre?e biv?e ?lanove njezine borgovske matrice. B'Elanna dobiva klingonske vizije u kojima saznaje da joj je majka umrla. Doktor si prepravljuje program, pa po?inje sanjariti cijelo vrijeme. Voyager nailazi na ostatke svemirske kapsule sa prvim ?ovjekom na Marsu. Sedma po?inje konzumirati velike koli?ine podataka i zaklju?uje da su se svi urotili protiv nje. Reginald Barclay uspijeva kontaktirati Voyager sa Zemlje. Brod nailazi na civilizaciju ?ijih je nekoliko desetlje?a kao nekoliko minuta u ostatku svemira. Sedma je prisiljena boriti se u sportu zvanom Tsunkatse. Voyager postaje dom za nekoliko dje?aka i djevoj?ica, biv?ih pripadnika Borga. Janeway odlu?uje odvesti nekoliko manje zapa?enih ?lanova posade na zadatak. Bijesna Kes se pojavljuje i odlu?uje ubiti posadu. Doktor putuje u kvadrant Alfa kako bi izlije?io svojeg tvorca. Sedma po?inje sanjati mjesto zvano Unimatrica 0, pa Janeway smi?lja plan za napad na Borga, no ona, Tuvok i B'Elanna su asimilirani.

SEDMA SEZONA
Sedma pokre?e pobunu protiv Kraljice, no to nije dovoljno da se razvrgne Kolektiv, a Janeway, Tuvok i Torres su spa?eni. Paris i Kim se utrkuju u Delti. Hipnotizirani Tuvok po?inje psihi?ki napadati biv?e Makije. Ferengiji poku?avaju oteti Sedmu od Devet. Kim postaje zapovjednikom jednog broda, no uskoro se razo?ara. Hologrami koje su Hirogenci stvorili za vje?bu su se oteli kontroli, pa posada Voyagera mora intervenirati. Chakotay i Janeway moraju putovati kroz vrijeme po Voyageru kako bi ga spasili od vremenske anomalije. B'Elanna je trudna, a Paris je otac. Posada klingonskog broda dolazi na Voyager, vjeruju?i da je B'Elannino nero?eno dijete njihov spasitelj. Cijela posada Voyagera je oteta i prisiljena da radi u jednom industrijskom kompleksu. Q dovodi svojeg sina na Voyager kako bi ga nau?io odgovornosti. Neelix odlazi sa Voyagera ?ivjeti u jednu talaksijansku koloniju. Pomo?u tehnologije koju je Janeway nabavila iz budu?nosti, Voyager se nakon sedam godina vra?a ku?i, usput uni?tiv?i dobar dio Borgovog kolektiva.

Razdoblje snimanja: Sije?anj 1995. - Svibanj 2001.

Glavni glumci:
Kate Mulgrew - kapetanica Kathyrn Janeway
Robert Beltran - kapetan fregate Chakotay
Robert Ducan McNeill - poru?nik Tom Paris
Roxann Dawson - poru?nica B'Elanna Torres
Tim Russ - poru?nik/kapetan korvete Tuvok
Garrett Wang - Harry Kim
Robert Picardo - Doktor (EMH)
Ethan Philiphs - Neelix
Jeri Ryan - Sedma od Devet
Jennifer Lien - Kes

Gostujuci glumci:
Scarlett Pomers - Naomi Wildman
Martha Hackett - Seska
Manu Intiraymi - Icheb
Nancy Hower - zastavnica Samantha Wildman

[img]http://img27.picoodle.com/img/img27/9/7/13/f_voyagercrewm_c60abee.jpg[/img]

S T A R T R E K
http://zvjezdanestaze.blogger.ba
16/04/2007 00:45